13. Престъпления против собствеността - видове и отграничения.

Престъпленията против собствеността са систематизирани в 8 раздела: кражба, грабеж (тук се засягат и ОО против личността, но водещ е користният момент), присвоявания, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба на доверие (ощетяване на чуждо имущество, поверено за управление или пазене). 1993 г. са обединени независимо дали собствеността е държавна или частна. Разлика със стопанските престъпления (безстопанственост, стопански подкуп, банкрут, в отделни отрасли, против митническия режим и паричната и кредитната система) – те засягат нормалното функциониране на стопанската система, незаконосъобразно или неправилно изпълнение на възложени стопански задачи и функции, няма пряко въздействие върху материални обекти, докато при против собствеността са поначало против конкретни вещи, често без предварително възлагане, най-често против възможността за упражняване на правото.

Кражба на чуждо имущество.Състави.
Кражбата е едно от най-често срещаните престъпления. Тя спада към престъпленията против собствеността, защото засяга имуществени права.
Основния състав на престъплението кражба е посочен в чл.194,ал.1НК:" Който отнеме чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, се наказва за кражба с лишаване от свобода до осем години."
Както се вижда, изпълнителното деяние е отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго и то без негово съгласие. Субектът е общ-може да е всеки. Тъй като има цел-"с намерение противозаконно да я присвои", престъплението се извършва само при пряк умисъл. Кражби има и тогава, когато част от вещта принадлежи на виновния. В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба(чл.194,ал.3НК).
Квалифицираните състави на кражбата се съдържат в чл.195 и чл.196 НК.
Според чл.195НК по-тежко наказуема е кражбата:
1. ако е извършена във време на пожар, наводнение, корабокрушение, катастрофа, война или друго обществено бедствие;
2. ако откраднатата вещ не е под постоянен надзор;
3. ако е извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот(взломна кражба);
4. ако за извършването на кражбата е използувана моторно превозно средство, техническо средство или специален начин;
5. ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното осъществяване, когато не представлява маловажен случай;
6. ако кражбата е извършена от длъжностно лице, което се е възползувало от служебното си положение;
7. в немаловажни случаи, ако е извършена повторно;
8. ако кражбата е извършена от гроб на покойник.
9. ако предмет на кражбата са взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси.
10.За кражба в големи размери наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години, като съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния. Това наказание се налага и за кражба на взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните звена на Министерството на вътрешните работи, от Министерството на отбраната, от Българската армия и от структурите на подчинение на министъра на отбраната, от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии и от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
Приготовлението към кражба се наказва в случаите, когато кражбата е взломна или използувано моторно превозно средство, техническо средство или е извършена по специален начин.
По-тежко наказуеми са и случаите на кражба,к оято представлява опасен рецидив и кражба в особено големи размери, която представлява особено тежък случай.
Според чл.197,ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ бъде върната или заместена наказанието се намалява. Леко и административно-наказуеми са маловажните случаи.

Грабеж на чужди вещи.Отношение към кражбата и изнудването.Състави.
Грабежът е съставно престъпление,защото се състои от две деяния,които поотделно са престъпления-принуда и кражба. Грабежът също влиза в престъпленията против собствеността, тъй като засяга имуществени права. Изпълнителното деяние е отнемане на чужда движима вещ чрез употреба на сила или заплашване(чл.198,ал.1 НК). Под заплашване се разбира застрашаване с такова непосредствено деяние, което излага на тежка опасност живота, здравето, честта или имота на заплашения или на друго някое присъствуващо лице(чл.198,ал.2). При това престъпление субектът е общ("който"). Извършва се само при пряк умисъл.
Грабеж е и всяка кражба, при която завареният на място на престъплението употреби сила или заплашване, за да запази владението върху откраднатата вещ-грабежоподобна кражба. Грабеж има и когато за отнемане на вещта лицето е било приведено в безсъзнание или поставено в беззащитно състояние.
Квалифицираните състави на грабежа се съдържат в чл.199НК.Това са:
1. в големи размери;
2. извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи;
3. придружен с тежка или средна телесна повреда;
4. представлява опасен рецидив;
5. извършен от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.
Още по-тежко наказуем е грабежът на вещи:
1. придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт;
2. придружен с убийство или с опит за убийство;
3. в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен.
Приготовлението към грабеж също е наказуемо. Няма привилегировани състави.

Изнудване. 213а. Който с цел да принуди другиго да се разпореди с вещ или със свое право или да поеме имуществено задължение го заплаши с насилие, разгласяване на позорящи обстоятелства, увреждане на имущество или друго противозаконно действие с тежки последици за него или негови ближни… Чл. 214. Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага принуди някого чрез сила или заплашване да извърши, да пропусне или да претърпи нещо противно на волята му и с това причини нему или другиму имотна вреда…
Чл. 216. Който унищожи или повреди противозаконно чужда движима или недвижима вещ, се наказва с лишаване от свобода до пет години.