10. Обжалване актовете на органите на адвокатската колегия.

Чл. 7. (1) Решението на адвокатския съвет по чл. 6, ал. 2 се съобщава писмено на кандидата и на контролния съвет на адвокатската колегия.
(2) Решението или мълчаливият отказ на адвокатския съвет могат да се обжалват от кандидата и от контролния съвет чрез адвокатския съвет пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен срок от съобщението или от изтичането на срока по чл. 6, ал. 2.
(3) Жалбата се изпраща от адвокатския съвет на Висшия адвокатски съвет в 3-дневен срок от постъпването й.
(4) Висшият адвокатски съвет разглежда жалбата по същество и се произнася с решение в едномесечен срок от постъпването й. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.
(5) Решението или мълчаливият отказ на Висшия адвокатски съвет подлежи на обжалване от кандидата и от Висшия контролен съвет в 14-дневен срок от получаване на съобщението или от изтичането на срока по ал. 4 пред Върховния касационен съд.
(6) Жалбата се подава чрез Висшия адвокатски съвет, който в тридневен срок изпраща цялата преписка на Върховния касационен съд.
(7) Върховният касационен съд разглежда жалбата в тричленен състав, в открито съдебно заседание с призоваване на кандидата и представител на Висшия адвокатски съвет и се произнася с решение, което е окончателно.

Актове, които се обжалват пред ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Отказът за вписване НА АДВОКАТ или МЛАДШИ АДВОКАТ или за издаване на адвокатска карта
Решението за отписване на адвокатската колегия поради наличието на пречки за упражняване на адвокатската професия
Отказът на адвокатския съвет да регистрира договора за адвокатско съдружие
Отказът на адвокатския съвет да регистрира адвокатското дружество

Актове, които се обжалват пред ВКС
Решението на Висшия адвокатски съвет, с което се отказва вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати,
Решението на ВАдв.Съвет по отказа за регистриране на договор за адвокатско съдружие от съответната адвокатска колегия.
Решението на ВАдв.Съвет по отказа за регистриране на адвокатско дружество от съответната адвокатска колегия.
Решенията на Висшия дисциплинарен съд като първа инстанция подлежат на обжалване чрез Висшия дисциплинарен съд до Върховния касационен съд в 14-дневен срок от постановяването им по реда на чл. 7, ал. 7.
Решението на избирателната комисия, с което се обявява резултатът от избора на органите на адвокатската колегия се обжалва пред ВАдвС, а неговото – пред ВКС. Решението на общото събрание на адвокатите от страната се обжалва направо пред ВКС.