10. Неоснователно обогатяване: а) понятие и видове фактически състави; б) понятието "основание" при неоснователното обогатяване; в) връщане на даденото без основание, при отпаднало и при несъществуващо основание; г) общ състав на неоснователното обогатяване (чл. 59 ЗЗД)

Правната уредба се съдържа в чл.55 – 59 ЗЗД.
Чл.55.Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне.
     Не може да иска връщане онзи, който съзнателно е изпълнил един свой нравствен дълг.
56.Който поради грешка е изпълнил чуждо задължение, може да иска връщане от кредитора , освен ако последният се е лишил добросъвестно от документа или от обезпечението на задължението.В последния случай този, който е изпълнил задължението , встъпва в правата на кредитора.
57.Ако се дължи връщане на определена вещ, получателят дължи плодовете от момента на поканването.
     Ако подлежащата на връщане вещ погине след поканата или ако получателятя е отчуждил или изразходвал, след като е узнал, че я държи без основание, той дължи действителната й стойност или получената цена за нея, когато последната е по-висока. Но ако вещта е погинала или ако получателят я е отчуждил или изразходвал преди поканата, той дължи само онова, от което се е възползувал, с изключение на плодовете.
58.Когато се дължи връщане от недееспособен, от него може да се иска само това, което е отишло в негова полза.
59.Вън от горните случаи, всеки, който се е обогатил без основание (моя бел. ОБЩ СЪСТАВ) за сметка на другиго , дължи да му върне онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването.
     Това право възниква, когато няма друг иск, с който обеднелият може да се защити.
Правото не бе следвало да допуска неоснователна обогатяване.
Източника на неоснователното обогатяване представлява два фактически състава , които дават възможност за премахване на неоснователното обогатяване , когато няма друга юридическа възможност това да стане.
Чл.55-58 – специален състав – сложни юр.факти
Чл.59 – общ състав - сложни юр.факти.
Различават се по елементите си , но изпълняват еднакви функции.
Неоснователното обогатяване е извъндоговорен източник.Общия елемент между специалния и общия състав – е липсата на основание.Основание по смисъла на чл.55 – 59 е:
правоотношение , така че липсата на основание , е липса на правоотношение , което да оправдава разместването на имуществените блага.Това е схващането което се основава на съдебната практика;
основанието е юр.факт , който да оправдава разместването на блага , следователно липсата на основание е липса на такъв юр.факт.
За да е допустимо разместването на блага , трябва да предпоставя наличието на правоотношение. Правоотношението възниква от юр.факт.
Специални състави на неоснователно обогатяване.
Правната уредба се съдържа в чл.55 – 58 ЗЗД.
Чл.55.Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне.
     Не може да иска връщане онзи, който съзнателно е изпълнил един свой нравствен дълг.
56.Който поради грешка е изпълнил чуждо задължение, може да иска връщане от кредитора , освен ако последният се е лишил добросъвестно от документа или от обезпечението на задължението.  В последния случай този, който е изпълнил задължението, встъпва в правата на кредитора.
57.Ако се дължи връщане на определена вещ, получателят дължи плодовете от момента на поканването.
     Ако подлежащата на връщане вещ погине след поканата или ако получателятя е отчуждил или изразходвал, след като е узнал, че я държи без основание, той дължи действителната й стойност или получената цена за нея, когато последната е по-висока. Но ако вещта е погинала или ако получателят я е отчуждил или изразходвал преди поканата, той дължи само онова, от което се е възползувал, с изключение на плодовете.
58.Когато се дължи връщане от недееспособен, от него може да се иска само това, което е отишло в негова полза.
Чл.55 визира 3 фактически състава с по 2 елемента за всеки от тях – даването , респективно получаването на имуществено благо и липсата на основание.Даването представлява чисто фактическо разместване на блага.Получаването – също.Липсата на основание може да се предяви по 3 различни начина:
1.Даване на нещо при наличието на липса на основание – напр. изпълнение по нищожна сделка , по вече развален договор , по нищожен административен акт.
2.При отпаднало основание – в момента на даване юр. факти и правоотношението са съществували.Но в последствие те са отпаднали и то с обратна сила.Напр. престация по договор , който в последствие бива развален – основанието изчезва.
3.разваляне с оглед на т.нар. неосъществено основание.Тук правоотношението възниква при фактически състав.Даването става, преди да се осъществи целия състав.Напр. при сделки с отлагателно условие.Престирано е след сделката , но преди сбъдването на условието.Ако условието не се сбъдне – даденото се оказва без основание.
Правни последици – Който и да е от трита състава да се е осъществил , възниква едностранно правоотношение , при което за едното лице възниква задължение да върне в натура даденото без основание.Ако даденото е лично отношение , връща се напр.равностойност.
Когато , въпреки че се е осъществил специалния състав по чл.55 не възниква неоснователно обогатяване / т.нар.съзнателно изпълнение на нравствен дълг / , нравственото задължение се превръща в естествено задължение.Не се изисква връщане на даденото.Напр. при отношенията родител – деца.След навършване на 18 год.повечето родители продължават да си гледат децата , въпреки , че те са пълнолетни.
Чл.56 ЗЗД – погрешно изпълнение на чужд дълг.Напр.едно лице дава на кредитора , като грешно си е мислело , че е длъжник.
Чл.57 ЗЗД – какво се връща ако неоснователното обогатяване е вещ – връща се равностойността. Ако вещта е прехвърлена след като лицето е знаело , че трябва да я върне – дължи нейната действителна равностойност.
Чл.58 ЗЗД – връщане от недееспособен – ако даденото е получено лично от недееспособния , той дължи връщане само на това , което е отишло в негова полза.Лицето трябва да е недееспособно към:
1.Момента на получаване на благото;
2. Момента на искане на връщането;
3.И към двата момента.
От тези варианти верният е първия.

Общ състав на неоснователно обогатяване.
Чл.59 ЗЗД съдържа 5 елемента на фактическия състав – чл. 59.  Вън от горните случаи, всеки, който се е обогатил(1) без основание (4)  за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването.
     Това право възниква, когато няма друг иск, с който обеднелият(2) може да се защити.
Елементите на фактическия състав са :
1.Обогатяване , което може да се прояви по 2 начина:
        - позитивно – когато настъпва благоприятна промяна в имуществото – увеличаването му;
        - негативно – при т.нар. спестени разходи.Имуществото на пръв поглед не се увеличава.Избягва се намаляване на имуществото от това , че не то а друго лице прави разходи.
2.Обедняване – необходимо е да има намаляване на имущественото право на друго лице.
3.Връзка между 1 и 2.Това не е причинна връзка.
4.Липса на основание.
5.Субсидиарност – ал.2 на чл.59 – обеднялото лице няма друго средство за правна защита.
Правни последици – при наличието на тези 5 елемента между двете лица възниква едностранно облигационно отношение , което се състои в задължение на обогатилия се да плати на обеднелия по – малката от двете суми.Следователно вземането за неоснователно обогатяване е винаги парично.Обогатяването и обедняването са и критерии за определяне размера на неоснователното обогатяване.