1. Наказателноотговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните.

В наказателното право наказателна отговорност за извършено престъпление може да носи само физическо лице.Всякакви други живи или мъртви същества не могат да бъдат субект на престъпление.Също така не се признава колективната наказателна отговорност.
Законът изисква също физическото лице да е достигнало определена възраст-най-малко 14 години. Малолетните до 14години са наказателно неотговорни.
Пълнолетните обаче отговарят на общо основание.
Необходимо е лицето, достигнало определена възраст да е вменяемо-да притежава съзнание и съзнателна воля, да има способност да въздейства върху обществените отношения.
Невменяемо е лицето, което поради умствена недоразвитост или продължително или кратковременно разстройство на съзнанието не е могло да разбира свойството и значението на извършеното или да ръководи постъпките си. Такова лице не е наказателноотговорно, могат да бъдат приложени само принудителни медицински мерки.
Видове субекти на престъпление.НК различава:
Общ субект на престъплението-може де бъде всяко наказателноотговорно лице. В особената част на НК общия субект на престъплението фигурира в отделни състави с термина "който".
Специален субект-някои престъпления могат да бъдат извършени не от всяко вменяемо и достигнало определена възраст лице, а само от такова, което притежава едно или друго определено качество.Това са например длъжностно лице,орган на властта,български гражданин,майка,водач на превозно средство,и други.
Особени правила,относно наказателната отговорност на непълнолетните.Институти,методи и мерки за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по ЗБППМН.
Непълнолетните отговарят в намален размер и само,ако са разбирали свойството и значението на деянието си и са могли да ръководят постъпките си. (т.е. не се предполага)
В чл.60 НК се посочва,че "наказанието на непълнолетните се налага с цел преди всичко да бъдат те превъзпитани и подготвени за общественополезен труд". (генералната превенция и острашаващото действие остават на заден план)
Режимът на наказателната отговорност на непълнолетните съдържа специфични правила,а именно:
1.На тях могат да бъдат налагани само четири вида наказания:лишаване от свобода,пробация,обществено порицание и лишаване от право да упражнява определена професия или дейност. (без ДЗ, глоба, конфискация, лишаване от длъжност, военно звание, ордени…)
2.Предвидените в Особената част на НК наказания по отношение на непълнолетните значително се редуцират,като доживотния затвор без замяна и доживотния затвор се заменя с лишаване от свобода,глобата се заменя с обществено порицание и др.(виж чл.63 НК).Лишаването от свобода намалява значително по времетраене,като има разлика между тези,ненавършили шестнадесет години и тези,които са ги навършили. (под 16 г. няма пробация)
2а. Вж. 78а ал. VІ.
3.В чл.61НК е предвидено специално лично основание за освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетен,който:
(1) е извършил престъпление,което не представлява голяма обществена опасност.
(2) извършил го е поради "увлечение или лекомислие".
(3) ако прокурорът или съдът реши,че спрямо него могат да се приложат успешно възпитателни мерки, предвидени в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
При наличие на тези три предпоставки прокурорът може да прекрати досъдебното производство,а съдът да реши да не бъде бъде предаван непълнолетния за съдене или да не бъде осъден. Когато прокурорът реши да не се образува досъдебно производство или да прекрати образуваното досъдебно производство, той изпраща преписката на комисията за налагане на възпитателна мярка. В тези случаи съдът може сам да наложи възпитателна мярка, като уведоми за това местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните или й изпрати преписката за налагане на такава мярка.
4.Когато съдът определи наказание на непълнолетния лишаване от свобода по-малко от една година и не отложи неговото изпълнение,непълнолетния автоматично се освобождава от изтърпяването му и съдът го настанява във възпитателно училище -интернат или му се налага друга възпитателна мярка,предвидена в ЗБППМН. Възможно е и след присъдата. Ал. 3 и 4 на чл. 64 предвиждат кога не се прилага.
5.Непълнолетните изтърпяват наказанието лишаване от свобода не в затвор,а в поправителен дом
6. Особености при освобождаването от изтърпяване: по-кратък срок при условно осъждане (1 – 3 г.), възможност за освобождаване и при последващо умишлено престъпление, по-кратък срок за предсрочно освобождаване до навършване на пълнолетие (фактически 1/3); възпитателни мерки от местната комисия.
За борба с общественоопасните деяния сред малолетните и непълнолетните,освен наказателноправни, са предвидени и възпитателни мерки по ЗБППМН (около 13) и общовъзпитателни и защитни мерки; и органи като комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (наказанията се налагат от местните /освен в изключението от съда по-горе/), интернати, домове за временно настаняване на подрастващи и др.