Валутно-митнически режим

Лекции по Валутно-митнически режим 2021
Съдържание:

1. Валутен режим на Република България. Източници.
2. Европейски икономически и валутен съюз-създаване и етапи. Критериите за конвергенция заложени в договора от Маастрихт.
3. Понятието за валута.
4. Елементи на валутния режим.
5. Обхват на валутния режим, видове режими.
6. Валутен контрол в Република България, предмет, органи и компетентност.
7. Система на отговорностите при упражнен валутен контрол. Разграничаване на валутния контрол от другите видове специализиран административен контрол.
8. Митническо право, източници.
9. Митническа администрация, митническа политика, митническо представителство.
10. Мита, митни сборове, функции на митата. Съотношение с други публични вземания.
11. Видове мита.
12. Възникване на митническото задължение.
13. Обезпечаване на митническото задължение.
14. Погасяване на митническото задължение.
15. Актове, издавани от митническите органи.
16. Митнически нарушение и наказания. Административно наказателна отговорност, особености.