1. Предмет на политологията.

Политологията е независима академична дисциплина, която се формира през последната четвърт на XIX век. От тогава до сега нейният предмет се развива и обогатява. В началото на изследването и преподаването на политологията става известно като политическа наука и добива най-широко разпространение в САЩ, а по-късно и в западноевропейските държави – Германия, Франция и Англия.

Самото възникване става далеч в Древността в онзи момент, в който хората разбират, че могат да въздействат на тези, които ги управляват. Откритието става в Древна Гърция. Философите Платон и Аристотел достигат до извода, че хората могат да се управляват сами, ако приложат към своите действия разум. От тяхното време до сега е изключително актуална връзката между политиката, разума и науката. В нашата съвременност в света работят няколко десетки хиляди политолози – голяма част от тях са университетски преподаватели, журналисти, професионални политици и други, които се занимават с научни изследвания.

Значение на политологията – мястото, ролята и значението на политологията са различни през различните исторически периоди. Във връзка със световната криза през 30те години на XX век и по-точно 29-33година силно нараства ролята и значението на политологията. По-късно през 60те години на XX век се наблюдава спад. През 70те години се наблюдава застой, а от средата на 80те години се наблюдава небивал интерес на ролята и значението на политологията. Това се обуславя от различни фактори. Един от тях са настъпилите обективни промени в международно отношение от средата на 80те години. С рухването на една от двете световно социални икономически системи се налага тип политическо мислене, което изисква съобразяване с реалностите такива каквито са. Извежда на преден план като приоритетни на общочовешките ценности.

Политологията най-общо изучава начинът на управление на политическите общества, изучава тяхната форма и организация. Изучава методите, с които се решават конфликти и се вземат общи решения, изучава официалната политика на тези общества и връзките между тях. Политологията има за главна задача да обясни същността на явленията и процесите. За да се изпълнят тези задачи, тя създава хипотези и развива теории, които са по-абстрактни от самите явления и процеси, като се стреми тези теории да са с максимално обяснителен и прогностичен характер.

По отношение на това, че политологията има предмет няма спор. Има спор за това какъв е обемът на политологията, има различни схващания относно предмета. Предмета на политологията включва няколко елемента:
• Първи елемент – политиката – най-общо политиката се разправя с разпределение на материалните блага на дадено общество и регулиране на колективния живот в обществото.
• Втори елемент – политическа власт.
• Трети елемент – държавата и нейните институции.
• Четвърти елемент – политически процеси.
• Пети елемент – политическата система и нейните функции.
• Шести елемент – политическите партии и техните идеологии.
• Седми елемент – международни отношения.