Обща теория на държавата

Лекции по Обща теория на държавата
Съдържание:

1. Учение за държавата като наука
2. Понятие за власт. Държавна власт
3. Възникване на държавата
4. Принципът за народния суверенитет
5. Принципът за разделението на властите
6. Форма на държавата
7. Форми на държавно устройство
8. Форми на държавно управление
9. Организация на държавната власт
10. Законодателна власт
11. Изпълнителна власт
12. Съдебна власт
13. Правосъдие и правораздаване
14. Политически смисъл на разделението на властите
15. Организационен смисъл на разделението на властите
16. Юридически смисъл на разпределението на властите
17. Легитимност и легалност на държавата
18. Конституционно и законосъобразност
19. Учението за правовата държава
20. Основни характеристики на правовата държава
21. Учението за гражданското общество
22. Държавата като юридическо лице
23. Държавата и правата на човека