Местно управление

Лекции по Местно управление
Съдържание:

1. Понятие за местно управление.
2. Развитие на местното управление по българските земи до освобождението от турско робство.
3. Развитие на местното управление от освобождението до приемането на Конституцията от 1991 година.
4. Административно-териториално деление на Република България.
5. Административно-териториално устройство на Република България.
6. Централизация на държавното управление.
7. Деконцентрация на държавното управление.
8. Децентрализация на държавното управление. Самоуправление. Съотношение между централизация и децентрализация.
9. Община. Понятие. Конституитивни белези.
10. Юридическо лице на общината.
11. Сдружаване на общините.
12. Органи на общината. Понятие и видове.
13. Общински съвет. Формиране. Състав. Правно положение. Функции, компетентност и актове.
14. Кмет. Правно положение и актове.
15. Областен управител. Правно положение и актове.
16. Европейска харта за местно самоуправление. Развитие на идеята за създаването на ЕХМС.
17. Съдържание и основни принципи на ЕХМС.
18. Участие на гражданите в управление на общината.
19. Местен омбудсман.
20. Права и интереси на общините. Защита на правата и интересите на общините.
21. Защита по административен ред.
22. Защита по съдебен ред. Защита пред конституционния съд.
23. Регион. Регионално развитие.
24. Общински бюджет и общинска собственост.