Данъчно процесуално право 2021

Лекции по Данъчно процесуално право
Съдържание:

1. Същност на данъчния процес. Нормативна основа. Понятие. Предмет и метод на правно регулиране.
2. Принципи на данъчния процес. Видове.
3. Участници, субекти и страни в данъчния процес. Компетентност на органите по приходите.
4. НАП – статут, структура и правомощия. Правомощия на общинската и митническата администрации в областта на данъците.
5. Данъчно задължени лица. Права и задължения.
6. Данъчна информация. Задължение за опазване. Ред за разкриване.
7. Срокове в данъчните производства. Установяване и изчисляване. Спазване.
8. Данъчни съобщения. Адрес за кореспонденция. Връчване на съобщения и удостоверяване на връчването. Връчване чрез прилагане в досието.
9. Видове данъчни производства. Обща характеристика. Спиране, възобновяване и прекратяване на производството.
10. Доказателства и доказателствени средства. Права и задължения на данъчно задължените лица. Обезпечаване на доказателства.
11. Видове писмени и веществени доказателства и доказателствени средства.
12. Данъчни експертизи. Възлагане и извършване. Привличане на специалисти в данъчните производства.
13. Данъчна регистрация. Видове. Прекратяване. Данъчно-осигурителна сметка.
14. Специални регистри свързани с облагането с данъци. Специална данъчна регистрация по ЗДДС и ЗАДС. Дерегистрация.
15. Производство по административно обслужване на лицата. Обжалване на отказ за издаване на документ.
16. Данъчно деклариране. Задължени лица и видове деклариране. Правомощия на органите по приходите във връзка с подадена декларация.
17. Установяване на данъчни задължения. Предварително установяване.
18. Данъчни ревизии. Възлагане, срокове и изпълнение. Ревизионен доклад.
19. Ревизионен акт. Изисквания за законосъобразност. Влизане в сила.
20. Издаване на ревизионен акт при особени случаи. Предпоставки и видове анализирани обстоятелства.
21. Данъчни проверки. Насрещни проверки и проверки по делегация. Съставяни актове и изисквания.
22. Данъчно производство и актове за възстановяване и прихващане на суми. Процедура.
23. Производство за изменение на данъчни задължения. Правомощия във връзка с изменението.
24. Установяване на данъчни задължения при преобразуване на дружества. Ревизия при несъстоятелност и при правоприемство.
25. Обжалване на ревизионен акт по административен ред. Срокове. Съдържание и приложения към жалбата. Решаващ орган и правомощия.
26. Обжалване на ревизионен акт пред съд. Съдържание и приложения към жалбата. Особености при разглеждане на делата. Касационно обжалване.
27. Спиране на изпълнението на ревизионен акт. Компетентни органи. Процедура и актове. Правни последици.
28. Изпълнителен данъчен процес. Обща характеристика.
29. Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения. Условия и издаване на разрешение. Компетентни органи. Правни последици.
30. Обезпечителен процес и видове обезпечителни мерки. Акт за налагане на обезпечение. Обжалване.
31. Обезпечителни мерки: запор и възбрана. Налагане на запор и възбрана. Действие и отмяна на запора и възбраната.
32. Начини на погасяване на данъчни задължения - прихващане. Последователност при погасяването. Изпълнителни основания.
33. Доброволно изпълнение на данъчни задължения. Изпълнение от трети задължени лица. Солидарна отговорност.
34. Принудително изпълнение на данъчни задължения. Страни в изпълнителния процес. Публични изпълнители – правомощия.
35. Принудително изпълнение от публични изпълнители на НАП – правомощия. Покана за доброволно изпълнение.
36. Предмет на принудително изпълнение. Способи на принудително изпълнение. Недействителност на действия и сделки. Разрешения за неотложни плащания.
37. Принудително изпълнение от публични изпълнители на АДВ – правомощия. Образуване на изпълнително дело.
38. Започване на принудително изпълнение. Спиране, отлагане и възобновяване. Прекратяване на производство по принудително изпълнение.
39. Принудително изпълнение върху вземания на длъжника от банки и от трети лица, които не са банки. Изпълнение върху дялове. Изпълнение върху ценни книжа, вземания по изпълнителни листове и парични средства.
40. Публична продажба на постоянно определени места. Особени случаи на продажба.
41. Публична продажба чрез търг с явно или тайно наддаване.
42. Актове издавани от публични изпълнители. Правна защита срещу принудително изпълнение на данъчни задължения.
43. Други способи за погасяване на данъчните вземания. Данъчна амнистия. Опрощаване. Давност и преклузивни срокове.
44. Производство по установяване на нарушения на данъчните правни норми и налагане на административни наказания. Видове санкции.
45. Специално данъчно производство за прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане.