9. Митническа администрация, митническа политика, митническо представителство.

Митническата администрация централизирана административна структура , която по своята правна форма е ю/лице на бюджетна издръжка с седалище София,нарича се агенция митници.Структурни и организационно е към министерството на финансите .Организиране е в централно митническо управление и централни митнически дирекции.Общата и специализираната администрация на централното митническо управление е структурирана в дирекции. Всяка регионална митническа дирекция се състои от регионално митническо управление и митница .Всяка митница се състои от териториално митническо управление и митнически бюра или пунктове .агенция митници е централизирана митническа структура изградена на принципа власт и подчинение и ръководи и представлява от директор , който се назначава от министър на финансите съгласувано с министър председателя , към агенцията съществува инспекторат който е пряко подчинен на директора и в неговите правомощия влиза упражняването на контрол върху дейността на митническата администрация .Митническата политика на нашата държава е съобразена с общото споразумение за митата и търговията от 1994г. на СТО. Член на която и БГ.държавите членки са обвързани с това споразумение с.Същността на споразумението се изразява в това че всяка държава членка отстъпва част от митническия суверенитет за да могат да бъдат постигнати целите на общото споразумение за митата и търговията.Идеята на това споразумение стоките да се разпространяват навсякъде , без да се стига до прекаленото им оскъпяване с мита, не зависимо от това къде са произведени.
Митническо представителство - всяко лице може да бъде представлявано пред митническата администрация , както с оглед на конкретен случай така и по занятие .Представителството може да бъде пряко или косвено , като особеното е че косвения представител е солидарно отговорен с длъжника еднократно осъществяване на митническото представителство се извършва въз основа на нотариално заверено пълномощно .Митническата администрация се води регистър в койот се съхраняват , копия на тези пълномощни .При прякото представителство митническото задължение се носи от представлявания .Митническата администрация служебно следи за наличието на представителна власт и може да изисква пълномощното по всяко време при условие че представителството не се извършава по занятие в пълномощното следва да бъдат изчерпателно посочени , правомощията на митническия представител .Когато митническото представителство се извършва по занятие , се нарича митнически агент .Митническия агент може да осъществява както пряко така и косвено представителство.Упражняването на дейност от митническия агент , става след получаването на разрешение издавано от министъра на финансите .Разрешението може да бъде временно , в срок до 1 г. или постоянно.в централното митническо управление се води специален публичен регистър в който се вписват митническите агенти.