9. Видове данъчни производства. Обща характеристика. Спиране, възобновяване и прекратяване на производството.

Общи - производството по регистрация на задължените лица;
- по административно обслужване на лицата;
- по подаване и приемане на декларации;
- по установяване на задължения за данъци; по обжалване; производството по събиране на публични вземания.
Особени са – производство по прихващане и възстановяване;
- Производството по изменение на задължения за данъци
- Процедурата по прилагане на СИДДО на доходите и имуществата по отношение на чуждестранни лица
- И др.
Глава 7 ДОПК – общите разпоредби относно спиране, възобновяване и ...
Основанията за спиране на едно производство са следните: подадена молба за спиране на производството от субекта, участник в производството. Такава молба може да бъде подадена еднократно и да се иска спиране са срок не по-дълъг от три месеца. Законът не въвежда други изисквания. Достатъчно е да бъде подадена писмена молба, след което органът по приходите прави обективна и обоснована преценка на посочените от лицето конкретни обстоятелства. Тази преценка се прави от органа по приходите, който е възложил извършването на съответното производство.
За спирането на производството се издава заповед. Производството може да бъде спряно, освен на основание молба, и на още едно основание- заболяване на лице, чието участие в производството е наложително. Тогава заболяването е необходимо да бъде установено с медицински документ, издаден от компетентен орган и по съответния ред.
Следващо основание за спиране на производството е да има вече образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, резултатите от което ще бъдат от значение за производството по ДОПК. Всички тези обстоятелства се удостоверяват от органа, пред когото е образувано производството.
Спиране на производството има и когато е починал законен представител на непълнолетното лице, и то до учредяване на настойничество / попечителство.
Във всички изброени до тук случаи, основания за спиране на производството, преценка прави органа, който е възложил производството и във всички случай се издава заповед за спиране. Тя задължително се връчва на другата страна в производството и не подлежи на обжалване, защото липсва правен интерес от обжалването й. Когато има производство по обжалване на един РА (ИАА), преценка на основанията за спиране на производството прави решаващият орган (д-р на дирекция О*И), а не органа, възложил производството.
Чл. 64, ал. 6 ДОПК – правно регламентира по-особен случай на спирането на производството – за експертиза от вещо лице. Тук основание за спирането е невнасянето за депозит за възнаграждение на експерта, в случаите, когато експертизата е възложена по искане на данъчно задълженото лице.
Особени случаи на спиране на производството са регламентирани в чл. 34 ,а л. 2 ДОПК – започнало вече производство се спира, когато се установят данни за извършено престъпление, което е от значение за изхода на производството. В тези случаи производството се спира със заповед, която се връчва на заинтересованото лице, и която не подлежи на обжалване. Възможно е обаче да се установят данни за извършено престъпление, но то да няма отражение или да не е от значение за облагането с данъци. Тогава производството не се спира. Конкретната преценка относно спирането на производството има административния орган, който е възложил извършването на производството, или ако е във фазата на обжалването – преценката е на решаващия орган. Когато престъплението ще има значение за определяне размера на данъчните задължения, заповедта за спиране и всички док. Се изпращат на съответния прокурор. Едва след приключване на наказателното производство, прокурора връща материалите за продължаване на производството.
Чл. 35 ДОПК- възобновяване на производството – то се извършва от органа, който е издал заповедта за спиране, той издава заповед за възобновяване на производството и връчва заповедта на заинтересованите лица. тя не подлежи на обжалване. Особеното тук е, че възобновяването се извършва непосредствено след узнаването на обстоятелства за отпадане на основанието за спиране на производството. Непосредствено значи още на другия ден след узнаването.
Прекратяване – чл. 36 ДОПК. Основанията за прекратяване на започнало производство, и то преди издаването на административен акт са две:
1. когато фл, страна в производството почине;
2. когато юл, страна в производството престане да съществува – т.е. юл е заличено от съответния регистър или е отменен нормативния акт, с който е образувано това юл и урежда неговия статут.
Разпоредбата не се прилага в производството по административно обжалване..
Все пак законодателят е създал гаранции за наследниците и правоприемниците, като е задължил административния орган да връчи акта за прекратяване на производството на тези наследници/ правоприемници. Едновременно с това, законът е задължил органа по приходите да постави и съобщение по реда на чл. 34 и 36. Актът за прекратяване на производството се смята за отказ за издаване на акт. Това, което приема законодателят е, че този отказ има сила само по отношение на данъчните и другите публични задължения на фл, но не и относно задължителните осигурителни вноски. Наследниците и правоприемниците обаче могат да искат от свое име издаването на съответния административен акт, като важното е, че в тези случаи самото производство започва отначало. А като страна в производството се вписват наследниците(за фл)/ правоприемниците (за юл).