9. Субстанция на държавата: етно-социална общност.

Човешките индивиди образуват множество разнообразни обединения. Най-общото и основно сред тях е етносът – етническа общност. Това е първата естествено възникнала човешка общност , която съществува и се развива едновременно с човешката цивилизация. Етносите са субстратът на човечеството. Етносът е първата и оригинерна характеристика на всеки човек. Няма човек извън определен етнос. Етносът е особен исторически възникнал вид социална група от хора, обособена форма на тяхното съществуване. Тя се формира и развива по естествено-исторически път, тя не зависи от волята на отделните влизащи в нея хора и е способна на устойчиво многовековно същестуване благодарение на своето възпроизводство.
Първият исторически възникнал вид етническа общност е племето. То се проявява на основата на кръвното родство. За запазването и развитието на етноса след това определящо значение имат: общият език и писменост, общата религия, общата духовна и материална култура- бит, нрави, обичаи, традиции.Особен важен фактор е разграничаването от други етноси, което се фиксира в самосъзнанието - етноним.
В научната литература съществува дискусия относно характера на етноса. Според едни изследователи етносът е биологично явление, има само природен характер, според други той има и обществен харакер.
В действителност всяка етническа общност има две страни – природна, която се означава като етнос и обществена. В рамките на етноса протичат етноеволюционни процеси, обусловени от напредъка и културното развитие на човечеството и етнотрансформационни процеси, водещи до промяна на етническата принадлежност.
От своя страна етническото обединяване може да се постигне като естествен процес или чрез държавно-инситуционална намеса. Във втория случай се върви към обединяване на различни етноси в една културна общност. Естественият процес на етническо обединяване се осъществява в няколко форми : консолидация –обединение на близки етноси ; асимилация- поглъщане на един етнос от друг;миксация-обединяване на различни етноси в нов;международническа интеграция-формиране на културна общност със запазване на основните етнически черти.
Различен кръг процеси протичат в рамките на социалната сфера на етническата общност. Етносът не е само група от човешки индивиди с общи биологични и културни белези. Той е формата в която се осъществява индивидуалната човешка социалност
Същесвтуването на човека предполага усвояването от природата на необходимите му блага. На определен исторически етап, човекът започва да обработва природните ресурси и да произвежда. Производството на блага става необходимо условие за съществуването на човешкия род.
Всяка историческа общност създава определени условия, които формират човека. Тези условия налагат определен тип обществена връзка , тип колективност, която обуславя останалите отношения в общността. Колективността е обединяваща връзка. Тя е условие както за съществуването на индивида в общността,така и за самостоятелното съществуване на общността като цяло.
Двете сфери ма проявление на етноса съществуват в единство и взаимодействие. То е особено силно в общия случай, когато отделният етнос живее в свое общество.
Синтезът между собствено етническите и социалните отношения води до фирмирането на етносоциална общност.Естественият ход на прогресивното развитие на етносоциалния организъм е неговият последователен преход от племе в народ и от народ в нация.