8. Митническо право, източници.

Митническото право е част от финансовото право , и като всеки друг правен отрасъл регулира определен кръг обществени отношения .Обществените отношения които регулира мит ни1ческото право са тези свързани с изземване с част от националния доход под формата на мита , митнически такси .Предмет на регулиране на мит право са и обществените отношения свързани с производството вноса и реализирането на стоки, облагани с акциз.Както и всеки правен отрасъл така и митническото право има и свои източници.От източници на правото разбираме , нормативен акт или няколко такива , които регламентират обществените отношения , които са предмет на регулиране от съответния правен отрасъл.в БГ митническо право , източници са законът за митниците , правилника за неговото прилагане,ЗАДС. освен тези вътрешни нормативни актове , откакто БГ е член на ЕС източници на митническото право са над 200 регламента на ЕС.Най-важните от тези регламенти са следните са :2913 от 1992г. с които е приет митническия кодекс на ЕО; 2454 0т 993г. които съдържа правилата за прилагане на митническия кодекс и регламент 450 от 2008г. с които е приет модернизираният митнически кодекс на съюза .До 2013г. паралелно ще се прилагат всичките 3 регламента , а след това ще остане в действие последният. Към източниците на митническото право отнасяме още и редица международни конвенции:международна конвенция за опростяване на митническите формалности ; международна конвенция за хармонизиране на граничния контрол и др.Освен изброените нормативни актове източници на митническото право са и редица подзаконови нормативни актове .Такива са : наредба Номер%5от 2006г. за деклариране по електронен път пред митническата администрация ;наредба 11 от 1995г. за условията и реда за разпореждане с изоставени стоки от митницата и др.Може да се направи извода че поради членството ни в ЕС , БГ закон за митниците съдържа правна уредба която , касае организационни и контролни правомощия на митниците.По всички остана ли въпроси относно същинските митнически правоотношения се прилага законодателството на ЕС.