8. Данъчни съобщения. Адрес за кореспонденция. Връчване на съобщения и удостоверяване на връчването. Връчване чрез прилагане в досието.

Връчването на съобщения по реда на ДОПК е от изключителна важност за законосъобразното протичане на всички административни производства , осъществени от органите по приходите. Това е така, защото връчването на съобщения не е самостоятелно производство, а е действие , осъществявано в хода на конкретното административно производство. По този начин порокът допуснат при връчването на съобщение би могъл да доведе до допускане в производството на съществени процесуални нарушения в зависимост от това кое действие е засегнато от порочното връчване.
Връчването на съобщения от приходната администрация е тясно свързано с понятието адрес за кореспонденция. Адресът за кореспонденция определя физически мястото, на което органите по приходите осъществяват контакт със задълженото лице и връчват всички книжа по повод осъществяваното производство. Възможностите за връчване за адрес на кореспонденция са различни в зависимост от вида на задълженото лице, спрямо което се осъществява връчването.
Адрес за кореспонденция на ФЛ – този адрес е постоянният адрес на ФЛ ако не е посочен писмено друг адрес. За регистрираните ФЛ в регистър Булстат писаният в регистъра адрес е адресът за кореспонденцията. Същото се отнася и за ЕТ – писаният в регистъра адрес на управление е адресът за кореспондениця. Тази норма се отнася за българските граждани и за чужденците , които подлежат на регистрация в България и са длъжни да имат постоянен адрес. Приложима е разпоредбата на чл. 3 ал.2 т.2 от Закона за гражданската регистрация – кои чужденци са длъжни да имат постоянен адрес – това са чужденците , получили разрешение за постоянно пребиваване в България; чужденци без гражданство, но установили се трайно и преимуществено в България; чужденци, които са получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено право на убежище в България.
Адрес за кореспонденция на ЮЛ – това е адресът на управление за местните ЮЛ и клоновете на чуждестранни лица освен ако в Търговския регистър не е вписан друг адрес на управление. За търговските представителства адресът за кореспонденция е също адресът на управление освен ако в регистър Булстат не е вписан друг адрес за кореспонденция, защото чл. 7 ал. 1 т. 8 от Закона за регистър Булстат дава възможност в регистъра да се впише и адрес за кореспондеция с всички държавни институции. За местните ЮЛ и клоноветe на чуждестранните лица адресът за кореспонденция е винаги последният адрес на управление , вписан в Търговския регистър.
Адрес за кореспонденция на чуждестранни лица, които не са длъжни да имат постоянен адрес на територията на страната – този адрес е адресът по мястото на извършване на дейността или управлението. Мястото на извършване на дейността е налице когато съществува трайна установеност на лицето на определен адрес, от който се извършва тази дейност и независимо от нейния характер. Когато чуждестранното лице осъществява стопанска дейност чрез повече от едно място на стопанска дейност в страната, адресът за кореспонденция е адресът по мястото на извършване на дейността на първото възникнало място на стопанска дейност.Ако независимо от всички тези хипотези не може да бъде установен адрес за корепонденция на чуждестранно лице то тогава адресът за кореспонденция е първият придобит недвижим имот.
Адрес за кореспонденция на неперсонифицираните дружества и осигурителните каси – по отношение на тях възникват три хипотези: 1. адресът на кореспонденция е адресът на управление, посочен в договора, с който са създадени тези образувания; 2. когато такъв адрес не е посочен в договора, адресът за кореспонденция е постоянният адрес на първия посочен в договора съдружник; 3. когато не е представен договор адресът за кореспонденция е постоянният адрес съответно адресът на управление на съдружника, спрямо когото е извършено първото процесуално действие по установяване на задълженията за данъци.
Електронен адрес за кореспонденция – съгласно чл. 28 ал. 2 от ДОПК всяко задължено лице има право да посочи пред органите по приходите електронен адрес за получаване на съобщения. Този адрес няма физическа определеност и на него могат да се изпращат само електронни съобщения.
Адрес за кореспонденция при особени случаи на връчване – особените хипотези на връчване са уредени в чл. 31 ДОПК. При наличието на тези хипотези задълженото лице не се издирва на адреса за кореспонденция, а всички книжа в производството се връчват по този особен ред. Такива са следните случаи: 1. адресът за кореспонденция на лицата лишени от свобода и на задържаните под стража лица – връчването на съобщението на тези лица се извършва чрез администрацията на съответните учреждения. Задълженото лице е лишено от свобода когато спрямо него е установена осъдителна присъда, същата е влязла в сила и лицето е въдворено в затвор или поправителен дом. В тези случаи съобщенията се връчват чрез администрацията на затвора или чрез администрацията на поправителния дом където лицето изтърпява присъдата си. В случай, че лицето откаже да подпише документите отказът се удостоверява с подпис на длъжностното лице от администрацията на затвора или поправителния дом. Това длъжностно лице трябва да бъде същото, което е предявило или поднесло за подпис документите на лишените от свобода задължени лица. Задържано под стража лице, на което е наложена мярка за неотклонение е настанено в съответния следствен арест и съобщенията се връчват чрез администрацията на ареста. 2. връчването на съобщения на чужденец, който пребивава на територията на страната. В тези случаи съобщението се връчва на адреса, който е заявен в службите за административен контрол на чужденците. Информация за заявеяния адрес се получава от министерството на вътрешните работи, което поддържа единен регистър за чужденците като по силата на чл. 2 от Закона за чужденците в България в този регистър се вписват и гражданите на страни членки на ЕС. Що се касае до краткосрочно пребиваващите чужденци то по отношение на тях е приложим чл. 54 ал. 3 от Закона за чужденците в България, където е предвидено,че службите за административен контрол на чужденците са длъжни своевременно да предоставят на дирекция Миграция при генерална дирекция Полиция данни относно адресната регистрация и краткосрочно пребиваващите чужденци. Адрес за кореспонденция е уреден в чл. 26 ДОПК.
Връчване на съобщения – то се извършва на адреса за кореспонденция на задълженото лице. В случаите когато има започнало производство по реда на ДОПК , за което лицето е редовно уведомено, то при промяна на адреса за кореспонденция задълженото лице е длъжно писмено да съобщи промяната в тридневен срок от предприемане на действията за промяна. В противен случай всички актове и документи, съставяни в производствата по ДОПК се прилагат към преписката и се смятат за редовно връчени. Ако лицето е променило адресът си за кореспонденция и не е обявило това обстоятелство неоткриването на лицето на адреса се удостоверява чрез съставяне на протокол и от следващия ден всички документи се прилагат към преписката, образувана по повод започналото производство. Ако лицето е уведомило органа по приходите по-късно, след срока на извършената промяна то органа по приходите връчва приложените към досието документи отново на лицето на посоченият адрес за кореспонденция. Към случая е приложима разпоредбата на чл. 37 ал.1 във връзка с ал.4 ДОПК, която разпоредба задължава органите по приходите да съберат и обсъдят всички представени по преписката доказателства , независимо от факта, че представянето може да стане след изтичане на срока , даден от органа по приходите. Съгласно чл. 28 ал. 4 от ДОПК при остъствие за повече от 30 дни от адреса за кореспонденция законовите представители на ЮЛ и ЕТ упълномощават лице, на което да се връчват съобщенията и актовете. Подобна разпоредба е създадена и спрямо ФЛ - чл. 28 ал. 5 ДОПК. Съгласно тази разпоредба данъчно задължено ФЛ спрямо което е започнало произвоство по реда на ДОПК , за което лицето е уведомено то ако това лице отстъства повече от 30 последователни дни от България то е длъжно да посочи лице на територията на България , което лице да го представлява пред органите по приходите и на което лице да се връчват съобщния и книжа. Тези две задължения – чл. 28 ал.4 и 5 нямат пряко отношение към връчването, но създават едно задължение за лицата. Когато лицата не изпълнят това задължение е налице административно нарушение и по реда на чл. 278 ДОПК може да бъде ангажирана административно-наказателна отговорност. По този ред могат да бъдат връчвани всички актове, документи и книжа , издавани от органите по приходите и публичните изпълнители с изключение на актовете, документите и книжата за реализиране на административно-наказателна отговорност. Те се връчват по реда на ЗАНН.
Лица, компетентни да извършват връчването:
- органите по приходите – чл. 7 ЗНАП
- публичният изпълнител
- така наречените връчители – те са служители на НАП, но не са органи по приходите. Тези служители на НАП следва изрично да са определени чрез заповед или по силата на служебното си положение , вписано в длъжностната характеристика да извършват такива действия.
- всеки служител на лицензиран пощенски оператор – чл. 29 ал. 3 ДОПК – такива лица са пощенските оператори, които извършват универсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги. Регистърът на тези лицензирани пощенски оператори е публикуван в интернет страницата на Комисията по регулиране на съобщенията.
- служители на общинската администрация или кметсвата когато връчването се осъществява чрез тях.
- длъжностните лица от администрацията на затвора или поправителния дом.
Лица , на които може да се връчи съобщението:
- съобщението се връчва на задълженото лице – лицето, спрямо което се осъществява производството когато се касае за ФЛ и представител на лицето по смисъла на чл. 10 ДОПК. Законни представители са родителите и настойниците или попечителите. Законен е и особения представител , назначен по реда на чл. 11 ДОПК. Законни представители на лицата, които са безизвестно изчезнали или обявени за отстъстващи са тези по реда на чл. 8 от Закона за лицата и семейството. След обявяването на смърт по реда на закона за лицата и семейството производството се прекратява по реда на чл. 36 ДОПК и съответно книжата в новото производство се връчват по общия ред. Законен представител е и акредитираният представител на чуждестранно лице по чл. 135 ЗДДС. ЮЛ се представляват от лицата, които ги представляват по закон. Държавните учреждения се представяват от своите ръководители, определени съобразно устройственият им правилник. В случай , че ЮЛ има двама или повече представители, които съвместно управляват и представялват дружеството , за да е налице редовно връчване е достатъчно съобщението да се връчи на който и да е от тях. Съобщението може да се връчи и на член на орган на управление при дружества или ЮЛ с нестопанска цел връчването на орган на управление в най-честият слуяай се приравнява към връчване на представител по закон, защото представителят по закон в повечето случаи е член на орган на управление. Представителите на търговските дружества и на ЮЛ с нестопанска цел както и органите им на управление са регламентирани с ТЗ и Закона за ЮЛ с нестопанска цел. Такива разпоредби са чл. 10 от ЗЮЛНЦ, чл. 84 от ТЗ когато става върпос за събирателно дружество, чл. 105 ТЗ когато става въпрос за командитно дружество, чл. 141 ал. 1 ТЗ когато става въпрос за дружество с ограничена отговорност, чл. 21 и 26 от ЗК когато става въпрос за кооперация, за неперсонифицираните дружества – чл. 9 ал. 2 ДОПК. В пълномощното когато има такова задължително се посочват трите имена, точният адрес и телефонът на пълномощника като органът по приходите изисква представянето на заверено от пълномощника копие от пълномощното.
- служителите , определени да получават книжа и съобщения – в общия случай това определяне става чрез упълномощаване. Другият начин за определяне на служител за получаване на съобщения е чрез вътрешна заповед на ръководателя или чрез длъжностната характеристика на служителя.
- пълнолетен член на домакинството на лицето или пълнолетно лице, което има същият постоянен адрес – в този случай лицето, приело съобщението изрично посочва в разписката за получаване , че ще предаде съобщението. В ДОПК няма легално определение на понятието домакинство. Такова определение се съдържа в Закона за преброяване на населението, жилищният фонд и земеделските стопанства в България през 2001.
- работодателя когато връчването се извършва по месторабота – чл. 29 ал. 8 ДОПК.
Способи за връчване.
Способите за връчване на съобщения са регламентирани с чл. 29 ДОПК. Обща е разпоредбата , че съобщенията се връчват на адреса за кореспонденция така както той е уреден в чл. 28 ДОПК. Органът по приходите в случаите на връчване на съобщение прилага принципа на оперативната самостоятелност и с оглед на особеностите на конкретния случай може да използва и друг способ за връчване. Все пак използването на принципа на оперативната самостоятелност подлежи на последващ контрол при евентуално административно и съдебно обжалване. Нормата на чл. 29 ал.1 ДОПК освен всички друго представлява и гаранция на задължените лица, че те ще бъдат потърсени от администрацията на точно определено място. При връчване обаче на заповед за извършване на ревизия предвид възможните последици по чл. 122 ал. 1 т.6 от ДОПК ревизираното лице следва да бъде потърсено и на други известни на приходната администрация и актуални към момента на връчването места. Когато производството започва по инициатива на задълженото лице същото следва освен адреса си за кореспонденция да бъде потърсено и на адреса посочен в искането за започване на производството. Връчването на съобщения и способите за връчване могат да бъдат изведени от съдържанието на чл. 29 и чл. 32 ДОПК – връчване чрез физическо посещение на адрес за кореспонденция, връчване по месторабота, връчване чрез изпращане на писмо чрез образна разписка, връчване чрез телефакс или електронно съобщение, чрез общината, чрез администрацията на затвора или поправителния дом.
Удостоверяване на връчване – съгласно чл. 30 ал.1 ДОПК връчването на съобщението се удостоверява с подпис на получателя или на някое от лицата, на които може да се връчва съобщението. Във разписката се отбелязват трите имена, ЕГН и в какво качество това лице приема съобщението. Освен това лицето, което приема съобщението удостворява с подписа си датата и начина на връчването както и имената и длъжностното си качество. Съобщение изпратено по пощата – чл. 30 ал.3. Ако съобщението изпратено по пощата с обратна разписка се върне с отбелязване непотърсено или преместено на друг адрес то не е налице връчване на съобщението. Съгласно чл. 30 ал. 4 ДОПК ако лицето откаже да приеме съобщението то това обстоятелство се удостоверява с подпис на връчителя или органа по приходите и с подпис на поне един свидетел, който не е служител в приходната администрация.
Удостоверяване на връчването при изпращането по телефакс – писмено от длъжностното лице, което го е извършило както и от потвърждението за получаване. На практика се съставя протокол и като доказателство към него се прилага писменото потвърждение.
Удостоверяване по електронен път – електронното съобщение се смята за връчено когато адресът изпрати съобщение за получаването му чрез обратно електронно съобщение. Връчването на съобщения по електронен път не следва да се бърка с публикуването в интернет на съобщението за лица, които не са октрити на адреса за кореспонденция.
Връчване чрез прилагане към данъчното досие – този способ за връчване е регламентиран в чл. 32 ДОПК. Такъв вид връчване се иницира само в случаите когато лицето, неговият представител или пълномощник, член на орган на управление или служител, определен да получава книжата не е намерен на адреса за кореспонденция. Ненамирането на адреса за кореспонденция означава,че органа по приходите е посетил най-малко два пъти адреса и то тези две посещения са били през 7 дни. Тези обстоятелства на посещението на адреса винаги се удостоверяват с протокол. Изискването за двукратно посещение на адреса не се прилага когато са налице безспорни доказателства ,че този адрес за кореспонденция не съществува. Съобщението се поставя на определено място в териториалната дирекция и едновременно с това се публикува в интернет страницата на НАП. Задължително условие е едновременно с поставянето на съобщението и публикуването в интернет органът по приходите да изпрати и писмо с обратна разписка на адреса за кореспонденция или да изпрати електронно съобщение. В случай, че лицето не се яви в 14-дневен срок от поставянето на съобщението, то съответният акт се прилага към преписката и се смята за редовно връчен.
Връчване по реда на чл. 143и ДОПК. Този начин на връчване е част от процедурата за взаимна помощ и обмен на информация с държавите членки на ЕС в областта на данъците върху доходите, имуществата и застрахователните премии.
Връчване на регламент номер 1798/ 2003г. Това връчване касае актове с прилагането на закона за ДДС. Съгласно този регламент запитаният орган по молба на запитващия орган и в съответствие с правилата за уведомяване уведомява адресата за всички актове и решения, които произтичат от административните органи на запитващата държава членка и са свързани с прилагането на законодателството върху ДДС.