8. Социално съдържание на държавата : нива на проявление.

Всяка човешка организация е форма на социален живот. Цялата организация е форма на определено съдържание. Това е социалната материя, която получава организираност действаност чрез организацията. От тази гледна точка държавата представлява форма на живот на конкретно общество. Реалността на всяка човешка организация се предоставя чрез нейното социално съдържание. То е многопланово. В това съдържание се очертават няколко нива чрез които съществува организацията. С присъщите особености тази закономерност се отнася и до държавата. През 70те години на 20 век руският учен, юрист Лев Соломонович Мамуд обяснява концепцията за различните нива на проявление на държавата. Тя запазва научния си характер и с някои необходими допълнения е приложима от нас при следвания подход. Социалното съдържание на всяка човешка организация включва три страни.
- участниците членовете на организацията
- характера на дейсноста , която се осъществява, предмета на дейност и целите на самата организация.
- Начина на управление на организацията са отнесени към държавата. Тя се проявява на следните три нива
- Сустанционално
- Функционално
- Управленско
Според Мамуд:
- субстанционално
- атрибутивно
- институционално
Учебният курс следва метода на Мамуд. Първото ниво на проявление на държавата е нейната субстанция, аспект на субстрата (състав). Всяка социална организация има свой човешки субстрат който я характеризира по определен признак. Особеното при държавата е, че тя съществува като организация на отделната етносоциална общност. Субстанцията на държавата е отделен етносоциален организъм. В исторически план субстанцията на държавата е племе, народ, нация. Второто ниво е функционалното, организацията е поле на социалните взаимодействия между неговите членове, което взаимодействие се изразява в обществени отношения. Обществените отношения носещата основа, фундамент на социалното, самото общество означава съвкупност на различни отношения. Различието между организациите произтича от различен характер на отношенията които се осъществяват. Различния предмет на дейност разграничава отделни социални организации. Обши в своето проявление, организациите са различни по своя предмет на дейност. Особеното при държавата е, че тя трябва да съхрани етносоциалната общност с нейните обективно съществуващи естествени функции. Това е нейната мисия. И второ да наложи чрез държавното управление ред в обществените отношения, нужен за осъществяване на нейната мисия. Предметната дейност на държавата се изразява в нейните функции. Част от обществените отношения са свързани с осигуряването на материални и духовни потребности, това са частни отношения които се осъществяват в сферата на стопанските отношения в държавата. Тези отношения са присъщи на човешкото съществуване. Освен естествените функции в държавата протичат и организационни отношения, които са свързани с общите за всички т.нар. публични интереси. Насоките в тези отношения извеждат публичните интереси на държавата. Предметната дейност е свързана с осъществяването на функциите, но налага насочване на дейноста, така се обособява управлението. Управлението не е функция на организацията, а е 3то ниво в проявлението на съдържанието на държавата.