8. Форми на държавно управление

Известни са две основни форми на държавно управление: републиканско и монархическо, които се изявяват в разновидности.
Характерно за монархията е, че властта се наследява, т.е. съответната длъжност се заема пожизнено. Тя е форма на държавно управление, при която държавният глава е монарх (цар, крал и т.н.). има следните разновидности на монархията:
- абсолютна монархия – властта е изцяло в ръцете на монарха;
- конституционна монархия – има компромисно разделение на властта между монарха и парламента, но парламентът остава в неговата сянка;
- парламентарна монархия – парламентът има суверенитет, а монархът има представителни функции.
По Търновската конституция България е била парламентарна монархия.
Републиканската форма бива парламентарна или президентска.
Президентската република се характеризира със следните черти:
Президентът е държавен глава и титуляр на изпълнителната власт, т.е. президентът притежава силна президентска власт, а президентската институция има ръководни функции. Президентът назначава министър-председател и министри и ръководи заседанията на министерския съвет. Той има право да разпуска парламента и има право на абсолютно вето. Изпълнява функции в сферата на сигурността и международните отношения. Тази форма на държавно управление може лесно да се изроди в диктаторски режим (като в Латинска Америка).
При парламентарната република парламентът, като представителен орган на народа, е излъчен пряко от избирателите. Той осъществява върховните функции на държавно ръководство. Правителството може да бъде съставено само по парламентарен път с участието на държавния глава. Отношенията между парламента и правителството се основават на сътрудничество и доверие. Недоверие на парламента към правителството води до оставката му. За съществуването на парламентарен режим е необходимо да са на лице: реална демокрация, политически плурализъм, изборност на парламентарния състав и други. Парламентарното управление на Р. България е регламентирано по чл. 1 от Конституцията: България е република с парламентарно управление.
Държавното устройство е начинът на уреждане на основните въпроси на вътрешната организация на държавата, въпросите на държавния строй и т.н.