7. Система на отговорностите при упражнен валутен контрол. Разграничаване на валутния контрол от другите видове специализиран административен контрол.

Валутния режим не разполага с собствена система , на отговорност която да е различна от тази приета в правото , при нарушаване на нормите на валутния режим не се прилага някаква специфична отговорност. Поради това при нарушава не на разпоредбите на валутния режим се прилага , някои от видовете отговорности известни в правото в зависимост от степента на обществена опасност на деянието , както и от неговият извършител.Особеното при валутния режим е че тук не намира приложение , гражданската имуществена деликтна отговорност .Това е така тъй като , тази отговорност се реализира когато е налице настъпила вреда от нечии неправомерно поведение .като вредата се изразява в погиване на държавна или общинско имущество.Очевидно е че при нарушаване на нормите на валутното законодателство , не се стига до унищожаване на такова имущество поради което , този вид ю.отговорност не може да се реализира , при упражняване на валутен контрол от страна на оправомощените от това органи налагат останалите 3 вида ю.отговорност :административна наказателна ;наказателна и дисциплинарна.

Административна наказателна отговорност – това е най1честия срещан вид , и се изразява в това че , когато лицето допусне извършването на административно нарушение , контролният орган е длъжен да наложи санкция , за така извършеното нарушение.ЗА да има нарушение е необходимо лицето със свое действие или бездействие да е нарушило някой от разпоредбите регламентиращи валутния режим , това действие или бездействие, трябва да е извършено виновно да е с ниска степен на обществена опасност и да е обявено от закона за наказуемо с административно наказание налагано по административен ред.Процедурата по установяване на наказанията и налагане на санкциите , е регламентиране в ЗАНН.Санкции които се налагат за допуснати административни нарушения са : глоба за физически лица които не са търговци и имуществена санкция за ЕТ и ю.лица.Особеното при санкциите че , най-често те са в размер който позволява да се възстанови претърпяната за държавата вреда .Като санкция се налага и отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението.

Наказателната отговорност – към нея се прибягва когато деянието е с висока степен на обществена опасност .Особеното при този вид ю.отговорност че тя не се реализира от органите , които упражняват валутен контрол .Когато последните установят че има неспазване на нормите на валутното законодателство и по тяхно мнение това неспазване осъществява състава на престъпление по смисъла на НК,Те имат правото да сезират прокуратурата.за целта цялата преписка във връзка с извършената проверка се окомплектова и с мотивирано становище се изпраща до компетентният прокурор.Прокурорът е този който преценя дали има основание да се предприеме наказателно преследване , спрямо извършителя ,като самата отговорност се налага от съда с влязла в сила присъда.
Дисциплинарна отговорност – адресати на този вид отговорност са органите които осъществяват валутен контрол в случаите когато не са изпълнени или лошо са изпълнени свое задължение във връзка с осъществявания от тях валутен контрол .Предпоставка за неговото налагане е наличието на служебни или трудови правоотношения .

Валутния контрол е вид специализиран финансов контрол , които се различава от него последните показатели :Различно е приложното поле от гледна точка на лицата спрямо които се прилагат , валутния контрол обхваща и чуждестранни лица , освен това е различен и неговият предмет , това са сделки и действия от чл.1 от ВЗ.Различна е нормативната уредба .При валутния контрол е не приложима гражданската отговорност .
Разграничението между митническия и валутния контрол са в следните насоки : валутния контрол е с по широко предметно съдържание от митническия контрол , тъй като митническия обхваща само вносът и износът на стоки .Разлика има и от гледна точка на субектите които извършват 2 вида контрол .Валутния контрол се извършва от органи които нямат правомощията ад извършат митнически.Митническия контрол се осъществява от органите на митниците , които могат да извършат и валутен контрол но само по отношение на вноса и износа на пари в брой.