7. Деконцентрация на държавното управление.

Деконцентрацията е способ за практическо осъществяване на концентрацията на държавното управление. В теорията тя се определя по различен начин. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е – това е организационна техника, при който се предават права и възможности за вземане на решения от централната власт на нейни представители по места. Деконцентрацията може да се разглежда като усъвършенствана производна форма на концентрация, при която се дава възможност на местни органи да вземат решения и да ги изпълняват след съобразяване с местните особености. Основното и определящото при деконцентрацията е предаването на част от функциите на централната власт, на звена, които се намират в териториалните общности. Тези звена са подчинени на централната власт и са нейни производни. Прилагането на деконцентрацията се прави и с цел да се доближи решаването на въпроси до мястото на тяхното възникване. Чрез деконцентрацията държавата може да обхване много по-широк кръг въпроси и да намери адекватни решения за тях.