6. Валутен контрол в Република България, предмет, органи и компетентност.

Валутния контрол е вид финансов контрол , върху изпълнението на нормативните актове , които уреждат валутният режим .От гл. т. на видовете режими , той може да бъде предварителен ,текущ .Най-често се осъществява чрез отдаването на различни видове декларации и по следващ , които се осъществява чрез извършване на проверки от органите на които законът възлага правомощия за упражняване на валутен контрол .Адресати на валутния контрол са местните и чуждестранни лица , които извършват сделки или дейностите визирани в чл. 1 от ВЗ.ВАЛУТНИЯ КОНТРОЛ е възложен на различни органи .Валутен контрол се занимават мин на финансите , структури в мин. на финансите, БНБ и пощенски служби.мин на финансите - в министерство на финансите контрол упражняват следните структури :НАП, която упражнява контрол върху лицата които се занимават със обмен на валута , както и тези които се занимават с добиването преработването и търговията на благородни метали скъп камъни и изделия от тях.формите чрез които се упражнява контрола са :проверки и ревизии.Като ревизията се извършва само след , като е издадена заповед за нейното възлагане ;Агенция държавна финансова инспекция.тя извършава контрол в/у разпоредителите с бюджетни кредити, както и онези ю.лица в които има държавно и общинско участие ; специализирана дирекция външни финанси – тази дирекция се занимава с отчитане на задълженията на местни лица към чуждестранни , както с поддържането на регистри за преките инвестиции , както и регистриране на недвижимите имоти на местни лица в чужбина , както и обратното;агенция митници – упражнява валутен контрол по отношение на вноса и износа на пари в брои и чуждестранна валута, както и н благородни камъни и изделия от тях .Мин на финансите и органите които изброихме по горе могат да предприемат , различни мерки на въздействие.Мин на фин може да издава писмени показания при упражняване на валутния контрол , административни структури на Мин на финансите , могат да приемат различни мерки за реализиране на валутния контрол – пи сменни предписания за отстраняване на нарушенията,запечатване на търговски обекти , отнемане на удостоверения за регистрация;БНБ-осъществява контрол по отношение на търговските банки.БНБ е тази която провежда паричната и кредитна политика в страната в своята дейност тя е независима и правителството няма право , да се разпорежда по отношение на дейността на БНБ.БНБ е тази която издава разрешенията за осъществяване на банкова дейност .БНБ упражнява контрол върху финансовите къщи , като може и да откаже и да издаде лиценз за банкова дейност .БНБ е упълномощена да издава и писмени указания във връзка със осъществявания от нея валутен контрол които са задължителни , при установяване на нередности , във връзка с валутния режим .БНБ има правото да наложи и най-тежкото наказание отнемане на лиценза за банкова дейност ;пощенските служби – те осъществяват контрол относно спазването на забраната за внос и износ на чужд валута , левове, благородни метали , скъпоценни камъни изделия от тях , чрез пощенските пратки.