6. Политическо представителство и политически партии.

Избирателната система има за свое съдържание формирането на политическо представителство на интереси. Нейната цел, обаче, е да събере индивидуалните воли на избирателите и да ги превърне в един обществено признат и значим резултат, определящ състава на изборните институции. Няма избирателна система, която да може абсолютно точно да трансформира волята на отделния избирател, в абсолютно приемлив за него резултат.
Избирателната система представлява онази социална среда, в която действат политическите актьори. Политическите партии се създават именно с оглед участието им в избори. Може да се каже, че възприемането на един или друг тип избирателна система влияе върху партийната система на дадена държава.
Политическите партии се зараждат от парламента. Те се зараждат на основата на функцията, която парламента осъществява. Партиите възникват като политически обединения на депутатите в парламента, тогава когато тези представители изповядват сходни политически интереси и предлагат сходни политически решения. Това е картината до средата на ХІХ век (1894 г.). Новата Френска конституция представлява повратен момент в партийните системи в Европа. Средата на ХІХ век е времето, когато с възприемане принципа на всеобщото избирателно право то се универсализира, поради което широки групи от хора осъзнават своя общ политически интерес. Той се базира на класовото разслоение на обществото след завършилия индустриален преврат. Тази социално класова структура на обществото, която в политически план се обединява с процеса на разширяване на избирателния корпус, довежда до формирането на масовите партии (работнически, социалдемократически, селски партии и т.н.). Това извиква съответната реакция на старите партии и един процес на доминиране на политическия живот от политическите партии. Политическите партии търсят подкрепа от своите избиратели.
Средата на ХІХ век води до навлизане на нов тип избирателни системи и до доминиране на пропорционалните системи над мажоритарните. Мажоритарните системи са възникнали първи. Избирателната система силно повлиява структурата на партийната система и я моделира по определен начин.