68. Съдебна социологическа експертиза

1.Същност и правно основание.
Винаги, когато са нарушени определени права в наказателно-правната и гражданско-правната област, има основание субектите в процеса - засегнатите лица и оправомощените държавни органи, да изискат от съда назначаването на съдебна социологическа експертиза.
Основание за назначаването им са двата процесуални закона -ГПК и НПК, както и Конституцията на Република България, Законът за изборите и другите специални актове, които регулират защитавани
обществени отношения.
2.Обект на тази експертиза са засегнатите обществени отно¬шения, защитавани от Конституцията на Република България и законите.
3.Задачи:- в какво се състои засягането на обществените отношения;-по какъв начин то се е отразило върху конкретно право на личността;-справедливо ли е решението на съда по определено гражданско дело;- според обществеността справедливо ли е решението на съда по определено наказателно дело;-каква е значимостта на засегнатите правомощия на правните субекти;-защитавани ли са надеждно правата на гражданите от компе¬тентните държавни органи;-кои от тях бездействат и с това си поведение стимулират по¬сегателствата върху обществените отношения и др.
4.Методи. Решаването на поставената задача обаче не ограничава съдебния експерт в избора и на други методи като: описателния, аналитичния, математическия и други методи за решаване на поставената задача и др. Естествено използваните методи са предимно социологически, като се съобразява обаче с изискването заключението да бъде изградено само от лично проверени факти и обстоятелства.
5. Заключение. Естествено е по тази експертиза да се очаква приключване с предположение.