67. Съдебна ветеринарно-медицинска експертиза

1.Същност и правно основание.
СВМЕ се назначава, когато в процеса на разследването или съдопроизводството по наказа-телни дела или по гражданскоправни спорове в областта на животно¬въдството, при появяване на зоонози и хранителни отравяния при хо¬рата възникнат въпроси, за решаването на които е необходима ветери¬нарномедицинска компетенция. Тази експертиза може да бъде назна¬чена и по искане на страните по делото.
Правното основание за назначаване на СВМЕ са двата про¬цесуални закона - НПК, ГПК, и другите подзаконови нормативни актове - постановления, правилници, наредби, инструкции.
2.Обекти на изследване на СВМЕ могат да бъдат:-живи животни;-трупове на животни или на части от тях;-продукти от животински произход;-веществени доказателства;-писмени данни;-фуражи, лекарствени средства, биопрепарати и др.
3.Задачи:-скрити недостатъци при покупко-продажбата на животни; -масови отравяния на животни;- масови заболявания и смъртност на животни;- изплащане на обезщетения за умрели животни от застрахова¬телни фирми, за да се изяснят причините за смъртността и да се устано¬ви има ли виновни лица и кои са те;- заболяване на хора от болести, пренесени от животни или хра¬нителни отравяния;- износ на хранителни продукти от животински произход в чуж¬бина и др.
4.Извършване.СВМ експертиза може да бъде:
- Първоначална или основна, която обикновено е еднолична и процесът завършва с нея.
- Колективна /разширена/, която се назначава при тежки ин¬циденти, извършване на неправомерни деяния или други нарушения, допуснати от ветеринарни лекари и др.
- Комплексна, при която участват специалисти от различни об¬ласти на медицината, науката, техниката и др.
- допълнителна - при непълнота на първоначалната или при нововъзникнали обстоятелства.
- повторна, когато първата не е обоснована и възникват съмнения при решаването на някои въпроси.
Съдебен ветеринарномедицински експерт се назначава от съда, прокуратурата и следствените органи. В съответствие с чл.157, ал.1 ГПК съдът се обръща за съдейст¬вие към ръководителите на съответните ветеринарномедицински уч¬реждения - факултети, научноизследователски институти, регионални ветеринарномедицински служби.
СВМЕ е научно-практическо изследване, протичащо в три ус¬ловни етапа:
Първият етап е запознаване с материалите по делото и с даде¬ните показания при разпита на свидетелите, подсъдимите и страните по делото.
Вторият етап е същинското изследване. За целта ветеринарно¬медицинските експерти използват различни методи и средства.
Третият етап е изготвянето на заключението. То е най - важната част на СВМЕ и представлява логически извод от извършените научно-практически изследвания, научен анализ и интерпретация на получе¬ните резултати. В него експертът трябва да се ограничи в рамките на своята професионална компетенция. Напра¬веното заключение се подписва от експерта, след което експертизата се предава на компетентния орган за обсъждане.