65. Съдебна агротехническа експертиза

1.Същност и правно основание.
Извършването й има голямо значение при повреждане и устано¬вяване на селскостопанска продукция, неправилно съхраняване, въз¬действие на някои неблагоприятни фактори - в резултат на продължи¬телни дъждове, градушки, наводнения, суша, измръзване, непредприети своевременно мерки срещу болести и неприятели по селскосто¬панските култури, неподходящо използвани торове, хербициди, инсек¬тициди, фунгициди, наличие на нитрати и други вредни вещества, при масова поява на скакалци и др.
Тази експертиза се назначава в гражданското / при обезщетения и др./ и наказателното производство /при престъпления против собст¬веността, стопанството, в отделни стопански отрасли на икономиката и др./.
2.Обекти са: селскостопанската продукция, семе¬ната, посевите, трайните насаждения, торовете, както и местата, където са съхранявани, отглеждани, и пр.
3.Задачи:- възрастта, агротехническото и здравно състояние на плодови насаждения;- конкретните причини и степента на повредената селскостопан¬ска продукция, посеви и насаждения;- наименованието, видовете на отделните селскостопански кул¬тури;- времето на повреждането;- кои агротехнически правила са били нарушени и др.
4.Подготовка и извършване.
Подготовката на агротехническата експертиза е свързана пре¬димно с предоставяне на експерта на всички налични материали по делото /особено значение имат свидетелските показания/; подсигуря¬вате на образци от селскостопански култури за изследване; участие на експерта при огледа на посеви; местата, където се намира реколтата; плодовите насаждения, както и осигуряването на всички документи, отнасящи се до изследването. Извършването на тази експертиза се възлага на експерти агро¬номи от Министерство на земеделието и преподаватели в съответните катедри на ВУЗ.
При експертното изследване се използват предимно химични методи и средства за анализ, отнасящи се предимно до изследване коли¬чеството на зърното, за правилното извършване на експертизата е необходима лабораторна база.
5.Заключение. Отразяват не само резул¬татите, но и процесът на изследването, а при възможност се прилагат и материалите, свързани с направените изводи.