64. Съдебна строително-техническа експертиза

1.Същност и правно основание.
Съдебната строително-техническа експертиза се назначава както в гражданското, така и в наказателното производство, а именно: при делби за прекратяване на съсобственост, при прекратяване на се¬мейна имуществена общност/СИО/, при обезпечителни производства, при уреждане на договорни отношения между инвеститори и строи¬телни фирми и др.В административното производство тази експертиза е свързана с новите реституционни закони и обжалване на админи¬стративни актове по всички видове градоустройствени планове в особе¬ните административни и искови производства на ЗСНЗЗ.
2.Обекти са: недвижими имоти /земя и сгради/, строителни обекти, материали, строителни съоръжения, строително-монтажни работи, градоустройствени планове /планове на строител но-регулационен план /ЗРП/, квартално-застроителен план и частични из¬менения на плана/, одобрени строителни книжа и др.
3.Задачи:- определяне пазарната стойност на недвижими имоти;- изследване идентичността на имотите;- поделяемост на имотите съобразно Закона за устройството на територията и Наредба № 5 за строителни правила и норми;- определяне количеството на вложените строителни материали;- какъв е размерът на нанесените щети и причините за настъп¬ването им и др.
4.Подготовка и извършване.
Подготовката на тази експертиза е свързана с представяне на необходимите материали по делото, одобрени строителни книжа- ар¬хитектурен план и разрешение за строеж; налична документация от¬носно строителната, монтажната или изкопната работа; документи за собственост; скици; проектно-сметна документация; актове за прие¬мане на обекта в различните етапи на строителството за състоянието на някои съоръжения; инструкции за техническа безопасност на труда и др.
За експерти се назначават специалисти по строителство - инже¬нери, архитекти, техници и други строителни специалисти със строително-техническо образование, от БАН и др.Експертът да извърши оглед на място на имота, пред¬метна оценка, проверка в съответната община за градоустройствения статут на имота, както и да присъства при провеждането на някои след¬ствени действия.
При извършването на тази експертиза се прилагат и някои спе¬цифични методи в съответните лабораторни условия за проверка на количеството и качеството на строителните материали. Широко прило¬жение намират и математическите методи, които се прилагат за уста-новяване на експлоатационната мощност на обектите, правят се и когато са необходими технически и други измервания.
5.Заключение. Съдържанието на експертното заключение, отразено в протокола за строително-техническата експертиза, освен поставените задачи тряб¬ва да отразява и приложените към делото доказателствени материали /скици, планове, договори, проектно-сметна документация за собстве¬ност и др./, методите, които са използвани, резултатите от извършен оглед на обекта на изследването /имот/, справки и др.Експертното заключение трябва да осигури възможност за про-верка и оценка както на цялата работа, извършена от експерта, така и на изводите, до които той е стигнал.