63. Съдебна пожаро-техническа експертиза

1.Същност и правно основание.
Пожаро-техническата експертиза най-често се извършва в досъдебното разследване за изясняване на непосредствените причини и други обстоятелства, при които са възникнали палежа или пожара, както и при разследването на други престъпления /убийства, длъж¬ностни присвоявания, безстопанственост и др./, свързани с правона¬рушението.
2.Обекти са: обгорени сгради,съоръжения, предмети, документи, остатъци от запалителни вещества,
електроуреди и електрически инсталации, противопожарна техника и др.
3.Задачи:- определяне на причините за възникналия пожар;- установяване на мястото и времето на възникването му;- откриване огнището на пожара;- установяване кои противопожарни правила са били нарушени;- допуснати ли са нарушения на противопожарните правила по време на производствената дейност и др.
4.Подготовка и извършване.
Подготовката на пожаро-техническата експертиза е свързана с проучване на всички налични материали по делото - протоколи от проведен оглед на местопроизшествието; фотоснимки на обекта преди и след пожара; показания на свидетели; протокол от проведен след¬ствен експеримент и други следствени действия; акт за пожара; налична документация, отнасяща се до противопожарната охрана на обекта;
план на електропроводите и др.
За експерти се назначават специалисти за противопожарна за¬щита,както и специалисти от други учреждения в зависимост от харак¬тера на задачите.В случаите,когато се изискват знания от различни области на науката и техниката/химия, физика, електротехника и др./,се назначава комплексна експертиза.
5.Заключение. Резултатите от проведената експертиза се закрепват в протокол. В заключението на експерта се обсъждат установените обективни фак¬ти. Протоколът заедно с другите доказателствени материали подлежи на оценка и проверка.