62. Съдебна автотехническа експертиза

1. Същност и правно основание.
Тя е система от експертизи, при които се използват специални знания от областта на автомобилното дело и трасологията,пряко свързани с главния факт на процеса.Съдебната авто-техническа експертиза се назначава както в наказателното/ разследване на пътно¬транспортното произшествие/,така и в гражданското производство за изясняване на обстоятелства, свързани с предмета на гражданския спор. в Наредба № 1, чл. 2 за автотехническите експертизи се регламентира, че чрез тях се изясняват всички обстоятелства, свързани с моторните превозни средства, като авто¬произшествия, ремонти, повреди, оценки и др.
По възможност автотехническата експертиза следва да бъде из¬вършена веднага след огледа на ПТП. Ето защо нейното място е в сис¬темата на първоначалните неотложни следствени действия, които се провеждат при разследване на автопроизшествията. Най-често срещаните видове автотехнически експертизи в прак¬тиката са:
- експертиза за установяване техническото състояние на мотор¬ното превозно средство или още т.нар. „технико-диагностическа" ек¬спертиза;
- експертиза на механизма на различните видове ПТП;
- експертиза на състоянието на пътя, пътните условия и околната среда;
- психофизиологическа експертиза на състоянието и действията на водача на МПС и другите участници в ПТП;- експертиза на следите от МПС.
2.Обекти са: транспортното сред¬ство или отделните негови части, детайли, откритите следи от ПТП; мястото, където е станало произшествието, както и други материали, които се предоставят на експерта от органа, назначил експертизата.
3.Задачи:- причините за ПТП;- техническото състояние на МПС;- механизма на видовете ПТП;
- Състоянието на пътя, пътните условия и околната среда;- Изследване на психофизиологичното състояние и действия на водача на МПС и другите участници в ПТП;- Изследване на различните видове следи от пътнотранспортно¬то произшествие.
3. Методи на извършване.
Подготовката на автотехническата експертиза се изразява в оси¬гуряване на материалите по делото /протоколи от проведен оглед на местопроизшествието, фотоалбуми, скица, други протоколи/.
Извършването на е възможно с помощта на експерименталния, аналитико-сравнителния и аналитико-описателния метод, метода на моделирането и математическите методи.
За експерти се назначават специалисти от Министерството на транспорта и неговите поделения и от Съюза на българските автомо¬билисти.
4.Заключение. Правилната оценка на заключението на експерта има непо¬средствено отражение върху тактическата организация на разследва¬нето на ПТП, поради това следва да се създадат необходимите условия за избягване на два от типичните недостатъци в тази връзка - формал¬ност и недостатъчна компетентност при оценката на автотехническата експертиза.