61. Съдебна стокова експертиза

1. Същност и правно основание.
При съдебно-стоковите експертизи следва да се отчита дали става дума за експертиза на промишлени или непромишлени стоки, тъй като подходът трябва да бъде различен, дори на основание, че техните компоненти са различни.
В наказателното производство тази експертиза е свързана на първо място със засягане на субстанцията на стоката, отразило се върху нейното качество, предмет на съдебната експертиза, т.е. годна ли е стоката да се ползва според предназначението си. И на второ място какъв е размерът на повредата, каква част от нея би могла да се ползва за други цели и накрая, всичко това отразило ли се е и в каква степен върху цената на стоката.
В наказателния процес тази експертиза се назначава за извършени длъжностни присвоявания, кражби, за престъпления против отделните отрасли на икономиката и най-вече за произ¬водство на некачествена, нестандартна и некомплексна продукция по чл. 228 НК и др.
В гражданското производство съдебно-стоковата експертиза пре¬ди всичко е оценителна,защото цената на стоката се отразяват всички фактори, които оказват влияние върху нейната суб¬станция. И тук за препоръчване е назначаването на комплексна съдеб¬на стокова експертиза.
Правното основание за назначаване ГПК и НПК, 111 ПМС.
2.Задачи:1- отчитане на фирмите, които се отразяват върху количеството на стоките,2- бракуването на стоково-материалните ценности, нещо което дава отражение и върху качест¬вото, респективно върху цената на стоката, а оттам и върху отговор¬ността на виновните лица;- начин на производство;- начин на съхраняване;- начин на транспортиране;- начин на реализация.
3. Методи на извършване.
Експерт не е огра¬ничен в избора на методите, които да ползва. Безспорно с описателния метод могат да се използват аналитичният и математическият метод, както и социологически и други методи с оглед изясняване на конкрет¬ната обстановка по конкретното дело.
4.Заключение.С изискванията на процесуалните закони -ГПК и НПК и издадените подзаконови актове.
Полезно би било на основата на извършеното изследване експер¬тът да посочи не само причините, довели до правонарушението, но и евентуалното лице, от което следва да се търси отговорност.