60. Съдебна експертиза за оценка на вещи, услуги и недвижими имоти.

1. Същност и правно основание.
- Правната значимост на тази експертиза придобива все по-голямо значение в условията на пазарно управление на икономиката. Оценителите запълват нова ниша, свързана особено с приватизацията, с обявяване в несъстоятелност или преобразуване на търговските дру¬жества, на банките с доказване на извършени престъпления, при които, наред с другите обективни данни, размерът на нанесените вреди дава отражение и върху размера на наказанията.
- от ГПК и НПК, а в случая при подзаконовите актове най-вече от Наредба № 1461.
2. Задачи:- определяне размера на оценяваната вещ, услуга, недвижим имот или непарична вноска по чл. 72 от ТЗ;- констатация на занижаване на цената при приватизацията на недвижими имоти;- определяне начина на установяване на отклонение на цената от пазарната стойност на оценяваната вещ, услуга или недвижим имот;- изказване на съображение кой според експерта следва да носи отговорност за нанесена вреда в резултат на нереално оценена вещ, услуга, недвижим имот или непарична вноска по чл. 72 от ТЗ и др.
3. Методи на извършване.
Използва описа¬телният метод, преди да се премине към същността на оценяваните обекти. Наред с това се използват още икономически, матема¬тически и други методи.
4. Заключение.
Подчинява на посочените вече изисквания на ГПК , НПК и Наредба № 1461. Експертът не може да изменя, допълва или разширява, както и да ограничава (да стеснява) въз¬ложената му задача без съгласието на органа, назначил експерти¬зата, а когато се открият нови обстоятелства, които представляват интерес за процеса, експертът е длъжен да ги посочи в заключе¬нието.