5. Обхват на валутния режим, видове режими.

В обхвата на валутния режим влизат действията и сделките регламентирани в чл. 1 на валутния закон , които са извършени от местни лица и чуждестранни лица..да се изброи чл. 1.
Критериите според които валутния закон разграничава местните и чуждестранните лица не са поставени в зависимост от гражданството .По отношение на физическо лица , лицето се счита за местно когато , постоява пребивава на територията на страната .по отношение на ю лица е достатъчно седалището им да е на територията на страната .Независимо от обстоятелството чия собственост е самото то или неговият капитал .Към категорията местни лица се приравняват и клоновете на чуждестранните ю. лица , когато са регистрирани на територията на страната.Към категорията на местните лица по смисъла на валутния закон се считат и онези БГ граждани , които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава или на български предприятия и организации като към тях следва да се прибавят и членовете на техните семейства..Местни лица са и онези БГ граждани които пребивават в чужбина с цел обучение или лечение независимо от срока на пребиваване .Чуждестранни лица са всички онези физически или ю. лица които са извън категорията на изброените по горе .С оглед на изложеното до тук може да се направи извод че в обхватът на валутния режим влизат сделките и дейностите визирани чл.1 от валутния закон, когато з са извършени от местни или чуждестранни лица .Основният принцип които е залегнал валутния закон че посочените сделки действия и плащания се извършват свободно доколкото , за тях не е предвиден някакъв специален режим .
Видове валутни режими –
1 разрешителен режим – под такъв режим е поставена продажбата на чуждестранна валута извършвана по занятие от финансовите къщи .за тази дейност се изисква издаването на разрешение .в обхвата на този режим се включва и извършването на превод от местно към чуждестранно лице .
2- регистрационен режим – на такъв режим подлежат валутно обмените бюра , които продават чуждестранна валута .същите трябва да са регистрира по реда на търговския закон т.е. да са търговци и да извършват тази дейност по занятие след което следва да се регистрира в публичен регистър на мин на финансите.Освен посочената дейност на регистрационен режим подлежат и дейностите свързани с добиването , преработването , и сделките с благородни метали и скъпоценни камъни и изделията от тя х когато това се извършва по занятие, по отношение на тези лица също има специален регистър , в които те са длъжни да се регистрират.
3 – режим на отчетност – на този режим подлежат плащанията и преводите към чужбина , както и отчетността свързана с събирането на информация , която е необходима за статистиката за платежния баланс .Тази информация се предоставя от търговските банки , министерствата и държавни агенции ,централният депозитар , инвестиционните посредници , застрахователни те фондове , нотариусите и службите по вписванията към БНБ .Отделно от това има предвиден режим които е в рамките на режима на отчетност и които е свързан със задължението за предоставяне на информация на БНБ според закона за БНБ банката може да изисква от всяко лице информация , която е от значение за платежния баланс за страната .Тук се съдържат и изискванията за отчетност , под режима отчетност са и вземанията и задълженията на местни лица към чуждестранни , както и обратното.
4- режим на внос и износ – са поставени благородните метали , скъпоценните камъни , и изделията с тях , както и вносът и износът на левове и чуждестранна валута в наличност .Както местните така и чужд физическите лица , могат да изнасят и внасят без всякакво ограничение левове или тяхната равностойност чужд валута до 5000 лева.Когато сумата е над 5000 лева тя се декларира задължително , ако сумата е над 25000 лева вие сте задължени да декларирате не само размерът на паричните средства но и техния произход .Произходът на парите се доказва със удостоверение издавано от НАП за липса на публични вземания (вземания за данъци , такси мита ) По отношение само на вноса на валута, благ. метали и скъпоценни камъни може да се внася неограничено, ако обектите на вноса бъдат декларирани пред митническите органи.