5. Общество и държава.

Най-общото и основно човешко обединение. Първата естествено възникнала общност. Обществото изобщо е съвкупност от етно-социални общности. Отделни устойчиви реални човешки обединения, заемащи определена територия, всяко от които представлява сложна ограничена система. Етносът е първата и оригинерна характеристика на всеки човек.
Племе - първият исторически възникнал вид етническа общност.
За развитието на етноса значение имат: общ език и писменост, обща религия, обща територия, обща материална и духовна култура, етническото самосъзнание, разграничаването от другите етнически общности.

Дискусии
Относно характера на етноса: или е билогично явление или е само с природен характер, според трети - обществен характер.
Всяка етническа общност има две страни: природна (етнос) и обществена (societas). В рамките на етноса протичат етноеволюционни и етнотрансформационни процеси. В исторически аспект голямо значение имат етнообединителните процеси. Държавните обединения могат да породят и полиетническа общност.
Етническото обединяване се осъществява в няколко форми: консолидация (обединение на близки етноси), асимилация (поглъщане на един етнос от друг), миксация (обединяване на няколко етноса в един крупен) и междуетническа интеграция (формиране на културна общност със запазване на основните етнически черти.

Индивид и колективност
Индивидът не може да съществува без необходимите му за това блага. Производството на такива налага колективния труд и дело. Индивидът не може да задоволява сам своите потребности и затова неговото съществуване е възможно само в определена общност.
Исторически общностите създават свои определени условия, които формират индивида. Те налагат определен тип обществени отношения и връзка (тип колективност). Колективността е обединяваща връзка, условие за съществуването на индивида в рамките на общността. Тя е обвързваща връзка, разграничавайки индивида от другите етноси и е определящата връзка, защото от нея следват определени обществени отношения между индивидите.
Естественият ход на развитие на етносоциалния организъм е преходът му от племе в народ и от народ в нация.