5. Принципи на международното наказателно право.

Международното наказателно право е нов отрасъл и води началото си от правните години след Втората световна война. Двете събития процесите в Нюрнберг и Токио дават тласъка на развитието на международното наказателно право. През 1950 г. Комисията по международно право прие и представи за обсъждане в ОС на ООН документ - Принципи на международното право, признати със статута на Нюрнбергския трибунал и намерил отражение в решенията на този трибунал. Следва възлагане на Комисията по международно право да формулира принципите на международното наказателно право.

Основните принципи на международното наказателно право са:
- недопустимост на агресивна война и нейното забраняване;
- неотвратимост на наказанието за всяко престъпление, което е обявено от международното право;
- виновните за извършване на престъпленията против мира и човечеството не могат да бъдат освободени от международна наказателна отговорност независимо, че тези деяния в собствената им страна не са инкриминирани;
- личната отговорност на виновните за извършено международно престъпление лица не отпада поради обстоятелството, че по време на извършване на престъплението те са заемали определено длъжностно положение;
- изпълнението на правителствена заповед или заповед на висшестоящ, която води до извършване на международно престъпление не оневинява съответното лице;
- презумпцията за невиновност до доказване на противното е основен принцип в международното наказателно право. Вината трябва да бъде доказана и призната от съда.
- всеки, който е обвинен в извършване на международно престъпление или престъпление с международен елемент има право на справедлив процес;
- институтът на давността е неприложим по отношение на военните престъпления и тези против човечеството.

Основните принципи на основата на Нюрнбергския процес не изчерпват всички принципи за осъществяване на международното наказателно правосъдие. Принцип от особена важност за международното наказателно право е принципът на универсалната юрисдикция. Формулирането на принципите на международното наказателно право е процес, чието начало е поставено през 19 век. Системата на основните принципи е дадена най-пълно в Статута на международния наказателен съд.

Принципи на международното наказателно право установени със статута на международния наказателен съюз
Общите принципи на международното наказателно право са:
- принцип на законоустановеност на престъплението, т.е.няма престъпление без закон;
- принципът за законоустановеност на наказанието, т.е. няма наказание без закон;
- принципът наказателната отговорност е лична;
- принцип за наказателна отговорност на лицата, ненавършили 18 годишна възраст;
- принципът за недопустимост на обратното действие на материалния наказателен закон по отношение на лицата;
- принципът за невъзможност на лицата да се позовават на длъжностното си положение; Имунитетът, с който се ползват определени лица не е пречка за привличане на наказателна отговорност;
- принцип за неприлагане на давност.

Принципи за осъществяване на наказателното преследване за международни престъпления:
- всеки гражданин независимо от повдигнатото обвинение има право на справедлив процес;
- основен принцип в наказателното право е принципа за невинност. Всеки се смята за невинен до доказване на противното;
- доказването в наказателния процес е задължение на този, който обвинява;
- осъждането на обвиняемия става само въз основа на свободно съдийско убеждение;
- процесуалния признак за гласност е издигнат в едно от основните права на обвиняемия - право на открито заседание. Обвиняемият трябва да бъде уведомен за естеството, причината и съдържанието на обвинението; да разполага с достатъчно време и възможности за подготовка на защитата; право на обвиняемие да бъде съден без неоправдано забавяне; право на обвиняемия е да присъства лично на процеса; право да разполага безплатно със съдействието на квалифициран преводач; право на обвиняемия да не дава обяснения; право на обвиняемия да прави писмени или устни изявления в своя защита.