59. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

1. Същност и правно основание.
- ГПК - споровете във връзка с обявя¬ване на фирмите, банковите институции и др. в несъстоятелност, с осъществяване на приватизационни сделки и др.
- НПК - Тя е свързана с установяване на причините, довели до неизгодни икономически сделки при приватизацията, в умишлено довеждане на стопански субекти в несъстоятелност, при което са реализирани неблагоприятни финансови резултати, както и при безстопанственост, длъжностни присвоявания, доку¬ментни измами и др.
- Наредба № 1461.
2. Задачи:- да се изведат основните икономически по¬казатели, които да дадат ясна картина за състоянието на анализирания обект;- Трябва да се изучат и договорните отношения с други правни субекти, състоянието на организацията на работа и перспективите за излизане от затрудненото положение, ползвани ли са и от кого заеми, какъв е техният падеж и как ще се отрази това върху статуквото на икономическия субект и др.
3. Методи на извършване - описателния и сравнителния метод.
Естествено експертът трябва да изложи описателно състоянието на обекта, в който извършва експертизата, а след това на базата на срав¬нителни данни от минали периоди да мотивира изводите, до които е достигнал. В тази връзка често пъти се използват математически или други социологически методи, които потвърждават правилността на подхода.
4. Заключение. В него се обобщават изводите и оценките, до които е достигнал експертът. То се подчинява на изисквания - ГПК и НПК, и специалния подзаконов акт - Наредба № 1461. Заключението трябва да бъде систематизирано, ясно и прег¬ледно, за да ползва успешно съда в динамично протичащите процеси. При извършване на експертизата е възможно да се открият и други обстоятелства, които имат значение за делото, без за тях да е била поставена такава задача на експерта. На основание чл. 125, ал. 3 НПК обаче експертът е длъжен да ги посочи в заключението.