56. Съдебна психиатрична експертиза. Видове психиатрични експертизи.

1.Същност и принципи.
Съдебната психиатричната експертиза (СПЕ),както и остана¬лите съдебни експертизи е процесуално средство за събиране и проверка на доказателства в наказателния и гражданския процес. Значението и необходимостта от назначаване на СПЕ непре¬къснато нарастват. Това се обяснява с повишените изисквания за спаз¬ване на законността, поради което следствените и съдебните органи все по-често насочват за експертиза лица (извършили общественоопасно деяние или граждански деликт), чието психично състояние предиз¬виква съмнение за психично заболяване. Това наложи създаване у насна съдебнопсихиатрични отделения към някои клинични болници,както и на кабинети за съдебнопсихиатрична и социалноправна помощ,каквито сега има към психиатричните диспансери.
Тук освен като лекар психиатърът подпомага следст¬вието и съда при решаване на делото. Едновременно той защитава ин¬тересите на освидетелствания (психично болен или здрав) и тези на други хора, на обществото, които в някои случаи не съвпадат пряко с интересите на самия освидетелстван.
СПЕ се изгражда върху принципи, които осигуряват нейната целесъобразност и ефективност:
- СПЕ е документ, който съдейства на органите на праворазда¬ването за установяване на обективната истина;
- СПЕ има за цел разкриването на обективното състояние на нещата, изследва конкретни реалности и обективно съществуващи пси¬хиатрични явления.
- СПЕ се извършва при гарантирани конституционни свободи на личности, зачитащи правата и личното достойнство на освидетел¬ствания при стриктно спазване на законността;
- СПЕ изяснява само медицинскопсихиатричните явления и за¬кономерности в делото и нейното заключение има само медицински издържани твърдения.
- Тя се извършва само по нареждане и за целите на органите на правораздаването. Нашето законодателство и експертната практика приемат изготвянето на т. нар. „частни експертизи", но с различна про¬цесуална стойност.
2.Обекти в наказателното и гражданското производство.
В наказателното производство са: обвиняемия или заподозрения/ чл. 117 НПК е посочено, че експертизата е задължителна, когато съществува съмнение и относно вменяемостта му/, пострадало лице,
свидетел, когато възниква съмнение относно годността му правилно да възприема фактите, които имат значение за делото, и да дава достоверни обяснения по тях (свидетелска годност).
В гражданското производство относно дееспособността на лицето: в търговския закон и ЗДД/за сделки и договори/,в Закона за наследството/завещание/,в Семейния кодекс/ При решаването на брачната способ¬ност се налага и преценка на родителските права/ и др.
3.Задачи:
- вменяемостта по отношение извършването на конкретно деяние;
- психичната годност за участие в предварителното или съдеб¬ното производство;
- психичната годност за изтърпяване на наказание и необходи¬мостта от медицински грижи по време на изтърпяване на наказанието;
- необходимостта от прилагане на принудителни медицински мерки и техния вид или задължително лечение;
- психичната годност за разбиране и противодействие при уп¬ражняване на физическо или психическо насилие;
- степента на „телесната повреда" при престъпно предизвикани психични увреждания;
- психичната годност правилно да възприемат фактите, които имат значение за делото, и да се дава правилно и достоверно обяснение за тях;
- дееспособността на лицата при сключване на сделки и из¬вършване на правни действия, при поставяне под запрещение;
- психичната годност за изпълняване на съпружеските и роди¬телските права и задължения, т.е. за брачната и родителската способ¬ност.
4.Видовете съдебнопсихиатрични ек¬спертизи:
- Амбулаторна СПЕ обикновено се извършва чрез еднократен преглед на освидетелствания. Това са лица с несъмнени психични заболявания или обратно, безспорно психично здрави хора.
- Стационарната (болничната) експертиза. Тя се провежда само при необходимост от по-задълбочено изследване на лицето, напр. когато не е ясна клиничната картина на заболяването и не е уточнена диагно¬зата.
- Експертизата, възложена от следователя;
- Експертизата, възложена от съда, се извършва също при спаз¬ване изискванията на закона.
- Задочната експертиза се извършва само в изключителни случаи, когато лицето не може да бъде доведено за преглед;
- Специфична разновидност на задочната СПЕ е експертизата на неизвестен автор на извършено престъпление.
- Посмъртната експертиза. Най-често посмъртна експертиза се изисква по граждански дела за установяване на психичното му здраве.
Съществуват и други разновидности на СПЕ: допълнителна експертиза, разширена експертиза, ком¬плексна или комбинирана експертиза и пов¬торна експертиза.
5.Съдържанието и формата на СПЕ.
В писмен доку¬мент всяка СПЕ съдържа следните раздели: а) Увод; б) Данни от де¬лото (по което е назначена експертизата); в) Данни от изследването на освидетелствания; г) Съдебнопсихиатрично обсъждане; д) Зак¬лючение.
- Уводът съдържа: име, длъжност, научно звание, научна степен и месторабота на експерта (експертите); име, възраст, занятие, место¬работа и местожителство на лицето, за което се изготвя експертизата; време и място на провеждане на експертизата; орган, назначил експер¬тизата; задача на експертизата, поставена за разрешаване от експерта и т.н.
- Данните от делото включват номер, дата, година на делото, по което е назначена експертизата, и от кой орган; кратки сведения за характера на делото и естеството на деянията или на съдебния спор и др.
- Данните от изследването на освидетелствания включват: анамнестични сведения за наследствена обремененост с психични заболявания, лабораторни и други изследвания;
- Съдебнопсихиатричното обсъждане възможностите за даване на отговор на въп¬росите, поставени от следствените и съдебните органи.
- Заключението е най-важната част от СПЕ. В него се форму¬лират синтезирано научнообоснованите изводи и се дава ясен и въз¬можно най-категоричен отговор на поставените пред експертизата въп¬роси. В заключението точно се формулира диагнозата и се взема отно¬шение по поставената задача (вменяемостта или дееспособността, сте¬пента на телесната повреда и др.).