55. Съдебна зоологическа експертиза.

1.Същност. Изучаването на животинския свят е основано на еволюционната теория за произхода на видовете. Систематизирането на животните става въз основа на техния строеж, т.е. въз основа на общия план, по който е изградено тяхното тяло.Животни, чието тяло е изградено по един общ план, са обединени в един тип. Типът е най-висшата систематична единица.
2.Обекти: Въз основа на редица изследвания животинският свят е разделен на 12 типа: първаци; гъби; мешести; плоски червеи; кръгли червеи -немертини; прешленести червеи; червеобразни; мекотели; членесто¬ноги; бодлокожи; хордови.
Типовете животни са обединени в две групи: безгръб¬начни (от тип първаци до тип бодлокожи) и гръбначни.
3.Задачи:- да се определи видът на представените червеи, охлюви, насекоми, влечуги, земноводни, пера от птици, гризачи и др.;- срещат ли се обичайно в района, в който са намерени?;- могат ли да са преносители на опасни инфекции?
4.Осъществяване и заключение.
Съдебнобиологически експерт може да бъде лекар или биолог. след получаване на документ за допълнителна квалификация за извърш¬ване на съдебнобиологически експертизи. Биолози и химици на работа в съдебномедицински звена могат да извършват експертизи в рамките на тяхната професионална компетентност.
В заключението на съдебнобиологическата експертиза се пред¬ставят обстойни и научнообосновани изводи от експертизата със съот¬ветна мотивировка и се дава отговор на поставените пред експертизата въпроси. Експертът прави изводи и по въпроси, които не са му поста¬вени от органа, назначил експертизата, но имат значение за решаване на делото.