54. Съдебна ботаническа експертиза.

1.Същност. При извършване на тежки по характер престъпления по дрехите на трупа или по заподозрения могат да полепнат частици от раз¬лични растения или техни семена, които да се използват като ве¬ществени доказателства в хода на разследване на престъплението.
При извършване на взломни кражби по оръжията за взлом или по режещите инструменти често остават дървени частици или стружки, по които може да се определи видът на дървесината и да се сравни с мястото на взломената дървесна конструкция.
Не са единични и случаите след убийства трупът на пострада¬лия да бъде пренесен от мястото на извършване на престъплението и хвърлен в различни водоеми - канали, язовири, блата и пр., които са богати на нисши (талусни) растения. За тяхното изземване е необходим обаче опит и знания.Да дадат насоченост на раз¬следването дали дадено местопроизшествие съвпада с место¬престъплението.
Ботанически експертизи могат да бъдат назначени във връзка с различни престъпления: убийства, изнасилвания, ПТП, брако-ниерство, незаконна сеч и др.
2.Обекти са разделен на две големи групи:нисши (различните мъхове) растения и висши растения.
За да бъдат изучени и използвани, растенията са системати¬зирани в отдели, класове, разреди, семейства и видове.
3.Задачи:- от какво растение произхожда представеният обект?;- растителните части от един вид растение ли са?;- от какво растение са представените семена, листа, стебла, кора и еднакви ли са по вид с тези, иззети от местопроизшествието?
4. Осъществяване.
От особено значение е правилното изземване на сравни¬телни проби,като трябва да се запази в максимално естествен вид. Това се постига чрез хербаризиране или консервиране във фиксиращи течности, така че да се обезпечи естествената форма и консистенция на растителните органи и естествените им багри.
Обикновено са представени само от отделни техни части (листа, клонки, семена и пр.), трябва много внимателно да се изсушават (хербаризират), за да се запазят в максимално ес-тествен вид.
Тревистите растения се събират цели заедно с ко¬рени или подземни части - коренища, грудки и луковици.
Мъховете и папратите се събират заедно със спороносните им органи и подземните им части.
От дървесните растения (дървета и храсти) се отразяват цветоносни и плодоносни клонки, клонки с типични листа, също и късове с кора.
Водните растения извличането им от водата става с подходящи инструменти (гребло, сакче и др.), оставя се да се отцеди и се поставя между две попивателни хартии или вестници. Поставят се в различни стъклени съдове, като се съхраняват на тъмно и хладно до получаването им в лабораторията за изследване.