53. Съдебна биологична експертиза на почви.

1.Същност. При разследването на различни престъпления или произшествия, станали в открити местности Резултатите от криминалистическото сравняване на следите от почва, намерени по дрехите на потърпевши, заподозрени лица или МПС, с образците от почва, иззети от действителното или предполагаемото местопроизшествие, подпомагат неговото точно установяване, както и на лицата, които са пребивавали там.Криминалистическото изследване на почви е един от най-сложните и най-малко разработени видове съдебни експертизи. Трудностите при всестранния анализ на физическите и химико-биологичните свойства на почвите се дължат на много причини:-изключителната сложност на строежа и състава на почвите;-бързото изменение на физическите и химико-биологичните й показатели в зависимост от годишните времена и под влияние на атмо¬сферни и други условия;-нееднородността на почвата по разпределените в нея много компоненти;-трудностите при подбора на достатъчно представителна проба с малък обем.
2. Обекти: веществени доказателства (дрехи, обувки, ножове, брад¬ви, колове и др.), по които има следи от пръст, след изсушаване на стайна температура се изпращат цели, а следи от масивни обекти (авто¬мобилни гуми, крикове, МПС и др.) след внимателно изстъргване върху чиста хартия се опаковат по описания начин, за да послужат за решаване на задачите от съдебния експерт.
3.Задачи: - да се установи дали следите по представените обекти са от почва;- по микробиологични характеристики почвата показва ли сходство с тази, представена като сравнителен материал, и др.
4.Осъществяване.
Понастоящем за разрешаване на този проблем съдебната ек¬спертиза използва морфологични, химични и физико-химични методи.
Експерти от НИКК - МВР, прилагайки познати микробиологични и биохимични способи, предлагат такива условия, че от почвения из¬влек да се размножават и проявяват само термофилни актиномицети. След изучаване на микробиологичните характеристики на проя¬вилите се образци, иззети от различни места и по различно време, се предлага системен ход, резултатите от който позволяват да се направи надежден извод за сходство или различие на сравняваните почвени образци.
Трябва да се отбележи, че този метод може да служи единствено като косвено доказателство за сходство на почви. Той трябва да бъде потвърден и с други методи, а съчетанието с морфологични, химични, физико-химични методи обогатява изслед¬ването.
Ето защо се използва и метода ензимното изследване на почвата.Проявата на ензимна активност от почвата се дължи на флората, фауната и микроорганизмите, които се развиват в нея. Поради това различията между отделните почви са в зависимост от количеството и състава на растителността, частта на органичното вещество в тях, включващо нисши животински видове и микробни клетки, наличието на различни замърсители - тежки метали, пестициди, минерални торове и др.