52. Съдебна биологична експертиза на някои хранителни продукти, иззети като веществени доказателства.

1.Същност. Една от задачите на съдебния експерт е да докаже умишлени ли са отклоненията в качеството на хранителните продукти и дру¬ги стоки, нормирани с БДС и други нормативни документи. Разра¬ботването на научнообосновани методи за тази цел е част от целенасо¬чената научно - приложна дейност на специализираните лаборатории.
2. Обекти: месо, кайма, кебапчета, кюфтета, салами, луканка, мляко или сирене за биологична експертиза.
3.Задачи:
- да се определи видовият произход на представеното за изслед¬ване месо или кайма (кюфтета, кебапчета, луканка и пр.);
- ако каймата е приготвена от месо от различни видове животни, да се определи процентното им съдържание.
- съдържат ли се в каймата субпродукти (колаген, фасции, че¬рен или бял дроб, черва, бъбреци, виме или сърце).
- да се определи видовият произход на мазнината, вложена в каймата или колбасите.
4.Осъществяване.
Съдебният експерт трябва да определи и субпродуктите в кай¬мата. Биологическата стойност на каймата намалява от присъствието па съединителна тъкан (сухожилия, кожа, фасции, бял дроб, виме, далак, черва, шкембе и др.), които могат да бъдат доказани посредством хистологично изследване.Съдебният експерт трябва да определи и видовия произход на кайма, кебапчета, кюфтета, шницел, наденица и други продукти от мляно месо. От иззетата средна проба - приблизително 300 грама хранителен продукт, се прави средна проба и от нея се претеглят 10 грама, които се обработват, както е посочено при определяне видовия произход на месо или пастърма.
Точното установяване на съотношението месо - тлъстини може да се извърши чрез химически анализ, но съществува бърз метод за визуално диференциране на мускулатурата на каймата. У нас през 1985 г. В. Пенков и И. Цанков, предлагат метод за бързо, сигурно и възможно най-просто установяване на примеси от субпродукти в кайма, като се избягват хистологични срези.