51. Съдебна биологична експертиза на кръв, секрети и косми за идентифициране на извършителя.

1.Същност. През 1919 г. Е направена първата такава експертиза, тя се е наричала както и днес СМЕ на веществени доказателства.
Извършват следните експертизи : на почва, на млечни продукти, пчелен мед, сурова кайма, на обекти във връзка с бракониерство, съдебно-ботаническа и съдебно-зоологическа експертиза. Тази експертиза не се отнася към групата на СМЕ. В човека се съдържат антигени, които във всеки човек са научно обусловени и се предават по наследство Разкриват се чрез ДНК анализ, а именно притежание идентична композиция във всички клетки на организма, което позволява изследване на кръв, на слюнка и т.н. Съдържа индивидуални за всеки човек особености, така наречения генен отпечатък, или генетичен код. Генетичния код се състои от 46 хромозоми построени от ДНК, който има 4 основни конструктивни блока създаващи хромозоми.
Методът на ДНК е разработен пре 1985г.-87г. От английски учени. Той може да се прилага по отношение на изсъхнала кръв, сперма, косми или на части от човешките тъкани. Единствено не е възможно при еднояйчните близнаци тъй като системата на ДНК е еднотипна. Назначаването е свързано с намерени следи, веществени доказателства от биологичен произход и необходимостта да се установи връзката на определено лице с престъплението. Тези експертизи се назначават при разследване на убийство, ТП, изнасилване, автотранспортни произшествия и др. Резултатите от тях спомагат да се стесни кръгът от евентуални извършители, т.е. да се идентифицира кой е извършителя.
2.Обект на тази експертиза са следи от кръв, сперма, слюнка, пот, урина и др. отделяния от човешкия организъм.
3.Задачите се поставят когато има съмнение, че следите са от кръв. Експертът трябва да установи дали зацапванията са от кръв. Каква е видовата принадлежност на кръвта. Следва да се определи кръвната група, да се установи, дали следите от кръв са оставени от заподозряното лице чрез метода на ДНК. Да се установи интензивността на кръвотечението и по възможност регионалния произход на кръвта. Да се определи времето на оставените следи, пола на лицето, височината от която е падала кръвта, да се установи посоката на движение на пострадалия по следите от кръв, механизма на образуване на следите по форма, размери, количество и по разположението.
Относно следите от косми – експертът трябва да даде отговор на някой от следните въпроси : дали намерените влакна са от животински или растителен произход, дали космите са от човек или животно. От какво животно са оставени космите, определяне кръвната група на лицето по намерените косми, установяване, дали върху космите са въздействали външни фактори, определяне на регионалния им произход. Дали иззетите от местопроизшествието косми са сходни с тези на заподозряното лице и др.
Относно изследването на следите от сперма експертът трябва да отговори на някои от следните въпроси : дали съмнителните петна са от сперма, да се определи видовия произход на спермата, дали е от човек или от животно, определяне на кръвногруповата принадлежност и т.н.
Относно следите от слюнка, експертът трябва да отговори на следните въпроси, да се установи наличие или липса на слюнка, урина и пот; определяне на половата принадлежност на човека и т.н.
Относно следите от влагалищен секрет, секрет от носа и други човешки отделяния – експертът трябва да отговори на следните въпроси : дали следите са от влагалищен секрет или от носа и др. На тази основа да се определи кръвно-груповата принадлежност на лицето и др.
4.Извършване на СМЕ.Освен по наказателни дела много от задачите се поставят за решаване и от гражданското производство. Подготовката на тази експертиза започва с откриване на следите от биологичен произход на местопрестъплението, преценява се месторазположението им, връзката с околните обекти и въз основа на съвкупните данни се установява механизма на образуването им. След тяхното фиксиране от голямо значение е правилното изземване. Основното изискване е да се изземва максимално количество субстанция, като не трябва да се смесва ( ако има и друга такава ).
Относно експертизата на кръв се вземат сравнителни образци по 10 мг.Кръв и слюнка от заподозрения, аналогичен материал при следи от пот, урина, секрет от носа. За изследване на слюнка се изземват угарка от цигара ако пуши, пликове за писма и експериментални образци. При изследване на косми се осигуряват косми от всички части на тялото.
Относно следите от кръв първата група методи се наричат ориентировъчни а втората група, доказателствени методи. Установява се биологичния произход на кръвта ( човек – животно ). Посредством използваните методи се установява дали е от еднокопитно или двукопитно, респективно птица или дали са от човек. При положителен резултат тоест съвпадение на кръвните групи може да се направи по нататъшна диференциация при други кръвни системи.
При експертиза на косми – при визуално изследване има някой общи признаци, дължина цвят и форма. С помощта на сканиращ електронен микроскоп се дава отговор на един от основните въпроси за биологичния произход на космите и микроскопския им строеж.
При изследване на сперма се прилага микроскопския метод, биологичния, количествения и др. методи. При изследвания на слюнка се определят груповата принадлежност на лицето и по нататъшното идентифициране.