50. Съдебномедицинска експертиза по следствени материали и съдебни дела,съдържащи данни от медицинско естество.

1.Същност. Тази експертиза, наречена още „експертиза по писмени данни" е особен вид съдебномедицинско изследване.Тя изследва човека-със¬тояние, възприето и отразено от други лица в различни медицински и немедицински документи. Назначаването на СМЕ по писмени данни е в зависимост от различните правни хипотези и нормите на НПК за установяване на:
- медико-биологичния характер на телесната повреда;
- причинна връзка между телесна повреда и настъпила впос¬ледствие смърт;
- правилността на медицинските действия при съмнение за ле¬карска грешка, нещастен случай, при оказване или неоказване на ме¬дицинска помощ и отговорност на медицинските лица, допуснали професионални правонарушения, незаконно лекуване, криминален аборт и много други въпроси, които са от значение за ре¬шаване на делото.
2.Обекти на експертизата по писмени данни са: различни гласни и писмени доказателства и документи,отразяващи отминало медико-биологично състояние на живия човек или на човешкия труп, по което е възникнал правен спор - състояние,за което не могат да се съберат данни по друг начин.
3.Необходимите писмени документи са: различни медицински удостоверения, исто¬рии на заболяването, епикризи, лични амбулаторни карти, оперативни и анестезиологични протоколи, бланки и талони с резултати от про¬ведени лабораторни и инструментални изследвания, протоколи от ЛКК и ТЕЛК, протоколи за извършени аутопсии и др. Немедицински документи по следствени и съдебни дела (писмени доказателствени средства), като протоколи за разпит на свидетели, извършители и пострадали, снимки, протоколи за оглед на местопроизшествие, скици и др.
4. Подготовката за извършване на съдебномедицинската експер¬тиза по писмени данни се състои в преценяване на обстоятелствата, които налагат извършването й, и правното основание за нейното наз¬начаване. Задължение на органа, назначил експертизата, е издирването, събирането и прилагането на необходимите за експертизата документи към делото.
5. Изготвянето на експертизата по писмени данни преминава през три етапа:
• запознаване и анализ на медицинските данни за отминали събития, извличане на данни от значение за експертизата и отразяването им в логическа последователност в описателната част на СМЕ. При това следва да се спазват патофизиологичните закономерности на раз¬витие на конкретно страдание, телесно увреждане или медико-биологично състояние на подекспертния обект;
• анализ на данните в логична последователност и поставяне на съдебномедицинска диагноза(СМД);
• изготвяне на заключението и отговор на поставените въпроси.
4. Заключението на съдебномедицинската експертизата по пис¬мени данни е научнообоснован извод от пълно, всестранно и обективно изследване на документи и материали по следствени и съдебни дела, съдържащи медико-биологични факти и събития в резултат на специал¬ните знания на експерта.
СМЕ експертиза по писмени данни позволява да се направят три вида заключения:
- категорично заключение - изводите са формулирани на основа¬та на категорични, еднопосочни, обективни данни, установени при из¬следване на документите по делото.
- нерядко събраните медицински и немедицински данни по де¬лото са противоречиви и взаимно изключващи се. Задача на органа назначил експертизата, е, основавайки се на доказателствения материал, да прецени кое от алтернативните решения следва да приеме или отхвърли;
- когато материалите по делото са недостатъчни за съставянето на научнообосновано заключение, а издирването на нови е безрезул¬татно, експертът е длъжен да отрази това в заключението си и да се въздържи от категоричен отговор.