4. НАП – статут, структура и правомощия. Правомощия на общинската и митническата администрации в областта на данъците.

Кръгът от публични вземания се стеснява, стеснява се компетентността като с отделни закони е предоставена отделна компетентност на органите. Чл.4 от ЗМДТ гласи, че установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от служителите на общинската администрация по реда на ДОПК. Компетентността на местните данъци се определя по местонахождение на общината в приход на чиито бюджет следва да постъпи данъка. Съгласно чл.104 от ЗАДС на митническите органи са предоставени правомощия по отношение установяване задължение за акциз-вид публично държавно вземане. ДОПК регламентира правомощията на органите по приходите съответно на публичните изпълнители от компетентната ТД в чл.12. Правомощия на органа по приходите и публичния изпълнителЧл. 12. (1) Органът по приходите при спазване на разпоредбите на този кодекс:1. извършва проверки и ревизии; 2. установява административни нарушения;3. налага административни наказания;4. има право на достъп в подлежащите на контрол обекти;5. проверява отчетността на контролираните обекти;6. проверява счетоводни, търговски или други книжа, документи и носители на информация с оглед установяване на задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и нарушения на данъчното и осигурителното законодателство;7. изисква и събира оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация с цел установяването на задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и нарушения на данъчното и осигурителното законодателство; изисква заверени копия на писмените документи и заверени разпечатки на данни от технически носители;8. изисква от контролираните лица да декларират банковите си сметки в страната и в чужбина;9. установява притежаваните имущества, парични средства и материални ценности, вземания и книжа;10. извършва предвидените от този кодекс действия за обезпечаване на доказателства, включително запечатва каси, складове, работилници, офиси, магазини и други подлежащи на контрол обекти;11. изисква от всички лица, държавни и общински органи данни, сведения, документи, книжа, материали, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация, необходими за осъществяване на контролната дейност;12. иска разкриване на служебна, банкова или застрахователна тайна по ред, предвиден в закон;13. получава безплатен достъп до публичните регистри и безплатно издаване на официално заверени извлечения на вписванията в тях или на копия на документите, въз основа на които са извършени;14. изисква писмени обяснения;15. възлага експертизи и ползва специалисти;16. изисква деклариране на определени факти и обстоятелства, когато това е предвидено със закон.(2) Публичният изпълнител при спазване на разпоредбите на този кодекс:1. налага мерки за обезпечаване на публични вземания и извършва действия по събирането им;2. има право на достъп в подлежащите на контрол обекти;3. изисква от контролираните лица да декларират банковите си сметки в страната и в чужбина;4. установява притежаваните имущества, парични средства и материални ценности и вземания;5. изисква от всички лица, държавни и общински органи данни, сведения, документи, книжа, материали, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация, необходими за обезпечаване или събиране на публичните вземания;6. иска разкриване на служебна, банкова или застрахователна тайна по ред, предвиден в закон;7. получава безплатен достъп до публичните регистри и безплатно издаване на официално заверени извлечения на вписванията в тях или на копия на документите, въз основа на които са извършени;8. изисква писмени обяснения;9. възлага експертизи и ползва специалисти;10. изисква деклариране на определени факти и обстоятелства, когато това е предвидено в закон;11. установява административни нарушения;12. налага административни наказания.(3) Контролът по ал. 1 и 2 се извършва само в обекти, в които се осъществява стопанска дейност или управление на стопанска дейност - производствени помещения, магазини, складове, транспортни средства, офиси, кантори, канцеларии и други подобни, както и в помещения и места, където се съхраняват материални ценности, парични средства и счетоводни, търговски и други документи или носители на информация, свързани с дейността на контролираните лица.(4) При осъществяването на правомощията по ал. 1 и 2 по отношение на адвокати и нотариуси се прилагат разпоредбите на Закона за адвокатурата и Закона за нотариусите и нотариалната дейност.Правомощията на изпълнителния директор ан НАП и териториалните директори са регламентирани в чл.10, 11 от ЗНАП. Органите по приходите чл.7 от ЗНАПИзпълнителен директорЧл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Изпълнителният директор:1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията;2. планира, разпределя и контролира средствата и ресурсите за осъществяване дейността на агенцията;3. анализира изпълнението на ежегодния план за приходите от публични вземания;4. дава задължителни указания на органите на агенцията за единното прилагане на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията;5. утвърждава методически указания и процедури за осъществяване на дейността на агенцията, задължителни за нейните служители;6. решава спорове за компетентност между органи на агенцията;7. утвърждава задължителните формуляри и образците на други документи, свързани със събирането на приходите;8. определя числеността на централното управление и териториалните дирекции в рамките на общата численост на агенцията;9. осъществява общо ръководство по управлението и квалификацията на служителите;10. организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията;11. подготвя проекти на международни данъчни спогодби;12. дава становища по проекти на международни договори, съдържащи данъчни разпоредби;13. дава становища за промени в данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията;14. упражнява други правомощия, предвидени със закон.(2) Изпълнителният директор може да възложи част от правомощията и дейностите по ал. 1 на заместник изпълнителните директори, директорите на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" или други служители от централното управление. При отсъствие правомощията на изпълнителния директор се упражняват от определен от него заместник изпълнителен директор.(3) Изпълнителният директор определя местонахождението и териториалната компетентност на дирекциите "Обжалване и управление на изпълнението" при централното управление със заповед, която се обнародва в "Държавен вестник".(4) Изпълнителният директор може да възлага на други лица въз основа на договор връчването на съобщения, приемането на декларации, обработката им и получаването на плащанията по тях, както и други функции от компетентност на агенцията.(5) Указания по ал. 1, т. 4, задължителни за органите на агенцията, може да издава и министърът на финансите, като по въпроси, свързани със задължителните осигурителни вноски, указанията се съгласуват с министъра на труда и социалната политика.Териториален директор (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Териториалният директор организира и ръководи:1. териториалната дирекция;2. обслужването и подпомагането на задължените лица при изпълнение на задълженията им по данъчното и осигурителното законодателство;3. приемането и обработването на данъчни и осигурителни декларации, подлежащи на подаване или подадени в съответната териториална дирекция;4. възлагането и извършването на проверки и ревизии;5. обезпечаването, събирането и отчитането на данъчните вземания и задължителните осигурителни вноски, както и на глобите и имуществените санкции, наложени от органите на агенцията.(2) Териториалният директор:1. издава предвидените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс актове;2. разглежда и изпраща до съответния съд жалбите против актовете и отказите за издаване на актове на органите на агенцията, както и против действията или бездействията на органи и служители на агенцията на територията на региона по реда, установен със закон;3. издава наказателни постановления в предвидените от закона случаи;4. осъществява контрол върху дейността на органите и служителите на агенцията в съответната териториална дирекция;5. отчита се за дейността си пред изпълнителния директор;6. упражнява други правомощия, предвидени в закон.(3) Териториалният директор може да възлага със заповед на определени органи по приходите и служители от териториалната дирекция изпълнението на правомощията по ал. 1 и 2, с изключение на тези по ал. 2, т. 2.Органите по приходите чл.7 от ЗНАПОргани на агенциятаЧл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Органи по приходите са:1. изпълнителният директор;2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) териториалните директори и техните заместници;3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) директорите на дирекции, началниците на отдели и сектори;4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) служителите в централното управление и териториалните дирекции на агенцията, заемащи длъжност "главен експерт по приходите", "старши експерт по приходите", "експерт по приходите", "главен инспектор по приходите", "старши инспектор по приходите" и "инспектор по приходите";5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) служителите в централното управление, заемащи длъжностите "държавен експерт по приходите" и "държавен инспектор по приходите";(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Органи на агенцията са и служителите, заемащи длъжност "държавен публичен изпълнител", "главен публичен изпълнител", "старши публичен изпълнител" и "публичен изпълнител".(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнителният директор и териториалният директор упражняват правомощията по чл. 7, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и могат да оправомощават със заповед своите заместници или да определят други служители от агенцията да упражняват техни правомощия.(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато длъжност по ал. 1, т. 3 - 5 и ал. 2, както и когато длъжност "експерт" се заема от служител с висше образование по специалност "Право", придобитият на нея стаж се зачита за стаж по специалността.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Длъжностите по ал. 1, т. 5 и длъжността "държавен публичен изпълнител" се заемат по служебно правоотношение.
Едно от правомощията на изпълнителният директор на НАП е да дава задължителни указания на органите на дирекцията касаещи единното прилагане на закона. Тези указания са задължителни и се публикуват в пресата,чл.17,ал.4 от ДОПК и чл.4, ал.6 от ЗМДТ. Освен правомощията съдържащи се в ЗНАП и в ДОПК, правомощия на органите по приходите са регламентирани и с отделните материални данчни закони. Компетентността на органите по приходите следва структурата на НАП, а структурата на агенцията е дадена в чл.6 на ЗНАП-двустепенна структура, ЦУ и ТД. В ТД могат да се създават дирекции, отдели и секции. Изискването за компетентност налага когато орган започнал производството установи, че то не е в неговата компетентност да изпрати препис на съответния орган. Срокът за изпращане на преписката е 3 дневен, като едновременно с това се уведомява и заинтересованото лице. При промяна на обстоятелствата обусловена териториална компетентност, производството по ДОПК се продължава от органа който го е започнал. При изпълнение на правомощията органите по приходите са независими и действат само въз основа на закона. Това означава, че органите по приходите и публичните изпълнители сами решават въпросите в рамките на своите равомощия. Изключения са основания за отвод, трайна невъзможност за изпълнение на служебни задължения. В тези случаи горестоящия орган чл.7,ал.3 ЗНАП може да изземе разглежданет и решаването на конкретния въпрос или преписка и да възложи правомощията на друг орган равен по степен на този от когото е иззета преписката чл.76 от ДОПК.Отвод и самоотводЧл. 76. (1) Не може да участва в административното производство орган по приходите, служител или публичен изпълнител, който е свързано лице със субекта или е заинтересован от изхода му, или има с някои от другите участници отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата обективност и безпристрастност.(2) По своя инициатива или по мотивирано искане на друг участник в производството той може да бъде отведен. Искането за отвеждане следва да бъде направено незабавно след възникване или узнаване на основанията за това. Отвеждането се извършва от органа, който е възложил производството, а в случаите, когато производството не се възлага с изричен акт, отвеждането се извършва от териториалния директор, съответно от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.(3) Длъжностното лице, за което е възникнало основание за отвод, предприема само действия, които не търпят отлагане, за да се защитят важни държавни или обществени интереси, да се предотврати опасност от осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на акта или да се защити особено важен интерес на заинтересованите лица.Териториален обхват на ТД-първото звено от степенната структура.Териториалния обхват, седалището и обхвата на дейността на ТД се одобряват от УС на ЦУ на НАП по предложение на изпълнителния директор- чл.5,ал.5,т.5 от ЗНАП. Компетентни да извършват уредените в ДОПК производства:1. ТД по постоянен адрес на ФЛ и ЕТ, постоянен адрес е адресът в населеното място в което лицето избира да бъде вписано в регистъра-чл.93 от ЗГР2. ТД по адреса на управление на неперсонифицираните дружества-чл.357 от ЗЗД и осигурителните каси-чл.8 от КСО. В тези случаи адреса на управление се доказва с нотариално заверен препис на учредителния договор. Когато в учредителния договор не е посочен адрес на управление за такъв се смята адреса на първия посочен съдружник. Ако липсва учредителен договор, а се извършва дейност компетентна е тази ТД която първа извърши процесуално действие по установяване на задължения за данъци или ЗОВ. За местните ЮЛ компетентна е тази ТД където се намира седалището на местното ЮЛ, а съгласно чл.12 от ТЗ седалището на търговеца е населеното място където се намира управлението на дейността му. 3. компетентна е ТД по седалище на клона или по адреса на търговското представителство на чуждестранно лице, което лице има регистрация в БТПП (Българска търговско промишлена палата). 4. ТД по местоизвършване на дейността или на управление на чуждестранни лица чл.8, ал.1, т.5 от ДОПК.5. ТД по местонахождение на първия придобит недвижим имот за лица които не могат да бъдат подведени в изброените дотук ТД. ТД София-град е компетентна, ако не може да се установи друга. Възможно е при определянето на компетентността да възникнат усложнения когато се извършва стопанска дейност от чуждестранно лице на повече от едно място стопанска дейност §1 от ДОПК. Когато лицата попадат в повече от една ТД- чл.8 ал.4 и ал.3 от ДОПК.Компетентна териториална дирекцияЧл. 8. (1) Компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите относно производствата по този кодекс, освен ако е предвидено друго, е3. териториалната дирекция по седалището на местните юридически лица;4. териториалната дирекция по седалището на клона или по адреса на търговското представителство на чуждестранното лице;Правомощията на органите по приходите и публичните изпълнители са изброени в чл.12 от ДОПК. Задължения на органите по приходите и публичните изпълнители.Те са длъжни да осигурят на данъчно задължените лица възможност за изразяване на становище по събраните доказателства и по предявените искания чл.17, ал.3 от ДОПК. Задълженото лице което е действало по писмени указания незаконосъобразно, не му се налага санкция. Органите по приходите и публичните изпълнители са отговорни в случаите когато причиняват вреди издавайки незаконни актове. Отговорни са ФЛ и ЮЛ чл.1 от Закона за отговорността на държавата за вреди причинени на гражданите. Публични изпълнители има и в НАП и в АДВ. Правомощията на публичните изпълнители в НАП са уредени в ДОПК и не включват всички способи за принудително изпълнение в кодекса, тоест по-малко по обем от правомощията на публичните изпълнители в АДВ, също уредени в ДОПК.Чл.7 от ЗМ- структура на митници. Структурата и правомощията на общинската приходна администрация в ЗМСМА. Орган на местното самоуправление е ОС който има редица правомощия в областта на местните данъци и такси. ОС се задължава да определя размера на всички местни данъци-чл.1,чл.6 ЗМДТ. Установяване и събиране на местните данъци и такси чл.8 ал.6; чл.9а ал.4 и ал.5;чл.9б ал.2 ал.3,чл.36,чл.37,чл.61 ЗМДТ. Когато установява местни данъци и прилага ИАА общинската администрация прилага ДОПК, а когато установява местни такси прилага АПК. Актовете за установяване и налагане на административни нарушения и наказания се съставят по ЗАНН. Горестоящ орган пред който могат да бъдат обжалвани актове за установяване на данъци е кметът. За спиране на изпълнението на съответните актове компетентен горестоящ орган също е кметът.Чл. 1. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:1. данък върху недвижимите имоти;2. данък върху наследствата;3. данък върху даренията;4. данък при възмездно придобиване на имущество;5. данък върху превозните средства;6. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)7. други местни данъци, определени със закон.Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират следните местни такси:а) за битови отпадъци;б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;г) за добив на кариерни материали;д) за технически услуги;е) за административни услуги;ж) за откупуване на гробни места;з) туристическа такса;и) (нова - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче;к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) други местни такси, определени със закон.(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена.Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:(6) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9.Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс.(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс.(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:1. за братя и сестри и техните деца - 0,7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;2. за лица, извън посочените в т. 1 - 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 2 - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.