4. Елементи на валутния режим.

Под елементи разбираме дейностите и ценностите (благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях), които са обект на регулиране от страна на валутния закон. Обект на правно регулиране това са валутните ценности. Валутния закон ни дава легално определение на това какво следва да се разбира под понятието валутна ценност. След като говорим за ценност е очевидно, че става въпрос за предмети (вещи) т.е. за нещо, което има имуществен характер. В тази връзка към валутните ценности следва да отнесем благородните метали (злато, сребро, платина) в обработен и в необработен вид, чуждестранната валута, която представлява законно платежно средство във всяка чужда държава или група такива, както и колективните валути т.е елемент на валутния режим са паричните средства, тези които са законно платежно средство. Ще бъде погрешно, ако под парични средства разбираме само банкнотите или монетите по смисъла на валутния закон към освен парите в брой за парични средства се считат и платежните инструменти на приносителя. Платежни инструменти на приносителя са:
- Пътнически чек, чек, запис на заповед или менителница или друг платежен инструмент, който е на приносител, и за който е предвидена възможност за джиросване без ограничения или е издаден в друга форма, която позволява да бъде прехвърлен с предаване.
- Платежен документ на приносител е чек, запис на заповед или друг платежен документ, който е подписан, но не е посочено името на получателя
Елемент на валутния режим са и дейностите посочени в чл.1 от Валутния закон, а именно извършването на преводи и плащания в чужбина независимо дали това става по банков път или чрез други финансови или не финансови институции; събирането на информация за нуждите на статистиката на платежния баланс – тази статистика оказва влияние на политиката на БНБ спрямо търговските банки както и при формирането на проектобюджета и изпълнението на бюджета. Към тези дейности включваме добиването, преработката и сделките с благородни метали, скъпоценни камъни изделия от тях извършвани по занятие (трябва да представлява стопанската дейност на местните ФЛ и ЮЛ). Вносът и износът на благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях са елемент на валутния режим. Извършването на сделки като обменно бюро – също е елемент на валутния режим.