49. Съдебномедицинска експертиза на пола, половите проявления и половите престъпления.

1.Същност и необходимост.
Правната необходимост в Гражданския, Семейния и Наказателния кодекс, както и във връзка с прилагане на някои административни норми. При това възникналите въпроси се разглеждат главно в 3 насоки - за установяване на пола, състоянието на половите органи и половите проявления:- съмнение относно половата принадлежност;- съмнение относно анатомичната и функционалната годност на половите органи и достигане на полова зрялост;- съмнение за пълноценна изява на половите функции;- виновно увреждане на половите функции -причиняване на детеродна неспособност(чл. 128 НК); трайно затруд¬няване на половите функции без причиняване на детеродна неспособ¬ност (чл.129 НК) и заразяване с венерическа болест (чл.135 НК); - при различни полови прояви, свързани с престъп¬ления, предвидени в раздел Разврат на НК - блудство, съвкупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст, изнасилване, хомосексуализъм и свързаните с тях деяния по чл. 156 и чл. 157 НК.
Назначаването на СМЕ в тези случаи е неизбежно, а при тези, придружени с причиняване на телесна повреда, задължително (чл. 117, ал. 2, НПК във връзка с чл. 128 и чл. 129 НК, чл. 130-135 НК, чл. 152, алЗ.,т. 2, 3, 4 НК).
2.Обекти. Това са лица с неуста¬новено полово състояние, непълнолетни брачни партньори, съпрузи, чийто брак предстои да бъде разтрогнат във връзка със смущения в половите функции, лица, на които е причинена телесна повреда (дете¬родна неспособност и разстройство на половите функции), пострадали, заподозрени и извършители на полови престъпления и др.
3.Задачи.Те се поставят в зависимост от насоките.
- за установяване на пола и половата принадлежност произтичат от правния казус. Необ-ходимостта от нея възниква сравнително рядко. Най-често експертиза се назначава при съмнение относно правилното определяне пола на дете при раждането, респ. регистрацията на гражданското му състояние и административните и правните последици от това - при постъпване на военна служба; участие в спортни изяви; при встъпване в брак и др. Не са изключения и случаите, когато дадено лице укрива самоличността си, представяйки се за индивид от противния пол по повод полови и други престъпления или по други причини.
- за състоянието на половите органи:- установяване съвкупителната способност на лицето;- установяване оплодителната способност на лицето;- установяване съвкупителната способност на жената; - установяване на възможността за зачеване на жената и др.
- половите проявления/ престъпления/:- какво е състоянието на половите органи на пострадалото лице, заподозрения или извършителя;- налице ли са медицински показатели за извършени полови действия спрямо пострадало лице;- налице ли са медицински показатели за насилствени действия спрямо пострадалото лице;- какво е било общото здравословно състояние и състоянието на половите органи, предхождащи половото престъпление;- налице ли е полово престъпление, от което е последвало ве¬нерическо заболяване, нежелана бременност, тежка телесна повреда,опит за самоубийство или смърт.
4.Извършване на СМЕ.
Самото изследване предполага извършването на клиничен прег¬лед и лабораторни изследвания. Експертът следва да установи психи¬ческото състояние на пострадалото лице; нивото на интелектуалното развитие и доколко то е разбирало свойството и значението на половите отношения и извършеното с него. С помощта на рутинни клинични методи се установява общото физическо развитие и степента на полова зрялост - състояние на вторичните полови признаци и на половите органи.
5. Заключението на СМЕ на пола, половите проявления и поло¬вите престъпления е научнообоснован анализ на установените меди¬цински данни при клиничните и лабораторните изследвания на обекти¬те на експертизата (в това число и пострадало лице/извършител при половите престъпления). Въз основа на тази данни експертът дава пълен и ясен отговор на всеки от поставените му въпроси, а именно:
- относно половата принадлежност на подекспертните лица, по¬ловото им съзряване, половата зрялост и състоянието на половите органи;
- при увреждания (заболявания) на половите органи и функции заключението следва даде категоричен отговор относно естеството, причините които са го породили, давността на причиняването им, средствата, с които са причини, и дали е налице „детеродна неспо¬собност" или „трайно затрудняване на половите функции без причи¬няване на детеродна неспособност...", а също така налице ли е венери¬ческо заболяване при подекспертните лица и кой е източникът на заразата;
- при експертизата при половите престъпления заключението се основава на установените медицински данни за извършено полово действие, неговото естество и давност на извършването му (състояние на половите органи на пострадало лице и заподозрян); на медицинските данни за начина, по който е извършено половото действие, и медицин¬ските данни и обстоятелства, с които органите на правораздаването биха го определили като престъпление (извършено с малолетно лице, с лице с тежки психични разстройства или с лице с вродени или придо¬бити тежки заболявания, лишаващи го от възможност за съпротива заболявания, принуждаване чрез причиняване на телесни увреждания, водещи до сломяване на съпротивата, или използване на упойващи вещества,сънотворни препарати, алкохол и др.).
Изготвените по времето на изследването скици, снимки, протоко¬ли от допълнителните изследвания и други ползвани материали се прилагат като неделима част на експертизата.