48. Отменяне на завещанието.

Отменянето на завещанието винаги самостоятелен последващ правен акт на завещателя /трябва да е дееспособен/. Завещанието изразява последната воля на завещателя и затова до деня на смъртта си той може да го отмени по всяко време. То може да бъде отменено изцяло или писмено с ново завещание или с особен нотариален акт.
1. Изрична отмяна - с ново завещание в което завещателят изрично заявява, че отменя старото завещание изпяло или отчасти или с нотариален акт, който трябва да отговаря на изискванията, без да с необходимо да е спазена формата за съставяне на завещание и да съдържа изрично заявление на завещателя, че отменя предишните си разпореждания. Новото завещание може да бъде нотариално или саморъчно без значение каква е била формата на старото. Новото завещание трябва да с извършено при спазване на изискванията за завещание и да има по-късна дата.
2. Мълчалива отмяна - волята на завещателя се извлича от други правни действия. Съставя се със съставяне на ново завещание, което е последващо, тоест е съставено по-късно от завещанието и то съдържа разпореждания, несъвместими с тези от предходното завещание.
Последващото завещание трябва да е действително с оглед формалните изисквания. Ако то не произведе правно действие не означава, че първото завещание не е отменено от последното.
Така също при отмяна на едно последващо завещание, с което е отменено извършеното преди това друго завещание се счита, че са отменени и двете завещания - първото и последващото. Ако има порок във волята се следи дали той води до нищожност или унищожаемост.
Саморъчното завещание - може да се отмени чрез унищожаване /физическо/ или заличаваме на част от текста на документа. На лице е мълчалива отмяна - пълна или частична. Ако заличения текст е самостоятелен. Завещанието се смята отменено само в тази си част. Ако се заличат датата и подписът, то се счита за изцяло отменено. Трябва физическо засягане на завещанието да е съзнателно унищожено от завещателя или от друго лице по негово нареждане. Ако унищожаването е станало поради грешка или случайно, не може да се смята, че завещанието е било отменено.
Завет - може да се отмени чрез отчуждаване на завещана вещ приживе /веща се придобива от друго лице но воля на завещателя чрез продажба, замяна/. Отмяната настъпва дори когато отчуждаването е извършено с договор - обещание за продажба /защото съдържа съгласие за продажба волята на завещателя да отмени завещаното разпореждане/. Няма отчуждаване, когато волята на завещателя е опорочена или отчуждителния акт е симулативен. Заветът е отменен и когато завещателя преработи или промени завещаната вещ, така, че да загуби предишната форма и предназначение. Учредяването на ипотека няма за последица отмяна на завета.
Отпадане на завещание - завещанието губи силата си автоматично без да е било отменено изрично или мълчаливо или развод, когато единия съпруг е извършил завещателно разпореждане в полза на другия.
Не може чрез завещание директно да се лиши наследника от наследство.