48. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход.

1.Същност. Експертизата по спорен родителски произход е правно регла¬ментирана в Семейния кодекс (СК) и в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Тя се допуска и назначава от съда на първо място в слу¬чаите, когато се оспорва бащинството на родено в семейството дете или при установяване на бащинство на родено дете извън брака, при оспорване на майчинството или установяване на майчинство. Ма¬кар и рядко, такава експертиза се назначава и в наказателното произ¬водство при разследване на дела за замяна на новородени деца, при кражба на деца и като последица на претърпяно полово насилие.
2.Обектите на СМЕ по спорен родителски произход са: майката, роденото от нея дете, съпругът в семейството или посоченият мъж, за баща на детето, родено извън брака. При оспорване на майчинството е възможно като обект на експертизата да бъде привлечена и же¬ната, която претендирала е истинската майка. Децата, чийто произход се оспорва, следва да са навършили поне 6-месечна възраст.
3.Задачи:
- изключва ли се посоченият (предполагаемият / - емите) мъж като биологичен баща на детето при дадена майка или е възможен такъв;
- каква е вероятността мъжът,който не се изключва като биоло¬гичен баща на детето,да е истинският му баща;
- изключва ли се посочената (претендиращата) жена като биологична майка на детето, чието майчинство се оспорва, или е възможна такава;
- каква е вероятността жената, която не се изключва като биологична майка на детето, да е истинската му майка.
- свидетелски показания и документи, сочещи физическата въз¬можност за полово общуване на двамата партньори през вероятния период на зачеването на детето, както и медицински документи, засягащи вероятната дата на зачеване на детето, чийто родителски произход се оспорва;
- медицински документи за предхождащи изследвания за уста¬новяване съвкупителната и оплодителната способност на мъжа въобще и конкретно към момента на зачеването на детето;
4.Извършване на СМЕ.
Най-често назначаваната експертиза е кръвногруповата. Из¬вършването на тази експертиза предполага изследвания на лицата по делото за определяне на кръвногрупови фактори по различни ерит-роцитни, серумни, ензимни системи и тяхното съпоставяне. Унаследяването на кръвногруповите фактори се осъществява съгласно закона на Мендел и хромозомната теория на Марган.
5.Заключение.Основава се на съпоставянето на кръвногруповите формули на майката, детето и по¬сочения за баща мъж..
Заключението на хромозомната експертизата се основава на съ¬поставянето на установените хромозомни варианти на страните по правния спор.Изключването на бащинството (респективно майчинст¬вото) се постига при наличие на хромозомен вариант при детето, който липсва при майката и при посочения за баща мъж.
Заключението на ДНК- експертизата се основава на сравните¬лен анализ на ДНК-генотиповете на майката, роденото от нея дете и посочения за баща мъж,предоставя възможност както за изключване на биологично бащинство или майчинство, така и за тяхното доказване.