47. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на личността.

1. Същност. Съдебномедицинската експертиза за идентификация на личността е вид идентификационна експертиза. Необходимостта от нейното назначаване възниква най-често при откриването на тру¬пове с неизвестна самоличност, разложени, увредени до неузнаваемост, на скелетизирани трупове или трупни части. Такава необходимост се появява и по отношение на живото лице, когато възникне съмнение за достоверността на отразените в различни документи данни за самоличност или когато се представя за друг човек с цел прикриване на престъпление или по други причини; при загуба на памет поради болестно, травматично или химическо увреждане на мозъка, стар¬ческо оглупяване и др.
Идентификацията на личността е задача на оперативно-следствените органи. Тя се основава на комплекс от данни, Част от дан¬ните за идентификацията на личността се събират по оперативно-следствен път, а друга - чрез съдебномедицинско изследване на живото лице или трупа, на трупните останки и човешките отлагания (кръв, сперма, тъканни частици, кости).
2. Обекти на СМЕ за идентификация на личността са: трупове, трупни части, медико-биологични веществени доказателства, живи лица с неустановена или укриващи самоличността си.
3. Задачи,биват два вида:
- постоянни признаци - пол, възраст, ръст, охраненост, телосло¬жение, расова принадлежност, кръвно-групови фактори, ДНК-профил.
- непостоянни признаци - те са специфични за дадено лицевродени или придобити аномалии, заболявания, белези от травми или опе¬рации; различни уродства,бенки, изменения в пигмента-цията на кожата, татуировки, професионални заболявания , мазоли и др.
4. Методи:- дактилоскопски метод- строежът на папиларните линии;- анатомичен и остеоантропометричен метод- череп, съзъбие, таз;- рентгенологичен метод;- метод на фотосъпоставяне;- метод на Герасимов - пластично възстановяване на меките тъкани на лицето по черепа - „скулптурна реконструкция" на образа;- серологични методи- кръв, сперма, слюнка, тъкънни час¬тици, кости, косми; - метод ДНК- профилиране;- словестният портрет не е експертен метод, но се прилага за оперативно-издирвателната практика.
5. Заключението. Идентификацията на личността на живи лица, на трупове с неустановена самоличност, на разчле¬нени и обезобразени трупове се основава на съвкупност от съвпадащи данни, получени при прилагането на целия набор от необходими методи за изследване - съвпадение по пол, възраст, ръст, зъбен статус, индиви¬дуални особености (вродени, придобити аномалии и следи от болестни, травматични и химически увреждания, лечебни и хирургични про-цедури), кръвногрупови фактори, включително и ДНК- профилиране, с което се постига пълно отъждествяване на обекта с определена лич¬ност.