46. Съдебномедицинска експертиза на труп.

1.Същност. Съдебномедицинската експертиза на човешки труп и трупни останки е задължително процесуално действие при решаването на дела, свързани с убийства, самоубийства, нещастни случаи или такива за причиняване на смърт при небрежно извършени професионални за-дължения, при раждане, при аборт, при незаконно лекуване и др. Основания за назначаването на СМЕ на труп са, че не е възможно по друг начин да се установи причината за смъртта, времето за настъпването й, средствата и начините, с които е предизви¬кана, и др. Отговорът на тези и други въпроси изисква специфични и на високо научно ниво медицински знания.
2 Правно основание. Съгласно чл. 117, ал. 2 НПК съдебномедицинската експертиза на трупа съгласно чл. 117, ал. 2 НПК се назначава задължител¬но, винаги когато съществува съмнение относно причината за смъртта.
3.Обект:
- трупове на починали от насилствена смърт или съмнение за такава;
- трупове с неясна причина за смъртта - ненасилствена, скоропостижна смърт;
- трупчета на новородени деца;
- трупове на лица с неустановена самоличност,разчленени тру¬пове и части от тях;
- трупове на лица, починали по време и непосредствено след хирургическа операция;
4. Извършване на СМЕ-четири етапа:-първоначален оглед на трупа на мястото, където е намерен;- съдебномедицинска аутопсия;-допълнителни изследвания;- съставяне на заключението ,т.е. интерпретация на резултати от изследването и отговор на поставените въпроси.
- Първоначален оглед на трупа на мястото, където е намерен.Задачи:- да констатира смъртта, а когато не е настъпила, да окаже първа медицинска помощ;- да изучи обстановката, в която се намира трупът;- да огледа трупа и съдейства на ръководителя на оперативно-следствената група да отрази в протокола за оглед констатираните от него трупни промени, наличието на механични, физични или химични увреждания по трупа;- да прецени времето на настъпването на смъртта;- дали е мани¬пулирано с трупа - обръщан, преместван и други въпроси, влизащи в неговата компетентност;- да окаже помощ на следователя при издирването, изземването и опаковането на веществените доказателства от медико-биологичен характер. Цялостен външен оглед на трупа- дрехите и обувките на трупа;- анатомо-биологичните идентификационни признаци;- състоянието на трупните промени;- отделните части на тялото;- поотделно всяко видимо увреждане с морфологичните му осо¬бености.
- В лабораторна обстановка съдебномедицинският експерт трябва да установи: - причината за смъртта; - времето на настъпването й;- конкретните телесни увреждания, довели до смъртта;- средствата, с които са причинени телесните увреждания;- темпа на настъпването на смъртта - бързината, с която е нас¬тъпила;- при наличие на повече от едно увреждане да установи начина, динамиката и последователността на причиняване на тяхната прижизненост;- кое от уврежданията е довело до смърт;- неизбежна ли е била смъртта или е било възможно да се пре¬дотврати и др.
Вътрешният оглед включва:- отваряне на черепната, гръдната и коремната кухина и изследването на всички органи в тях по съответен ред, който е продиктуван от конкретните хипотези за настъпването на смъртта;
- Вземат се части от вътрешните органи за допълнителни изследвания - хистологични, хисто-химични, микробиологични, вирусологични, химически, бота¬нически и др. При всички слу-чаи задължително се вземат проби от кръв и урина за установяване на евентуална употреба на алкохол и определяне на кръвно-груповата принадлежност. В отделни случаи се взема материал и за ДНК-профилиране.
Заключението на СМЕ на труп е научнообоснован анализ на фактически установените данни при аутопсията и резултатите от до¬пълнителните изследвания. Заключението съдържа съдебномедицин¬ска диагноза, интерпретация на данните и отговор на поставените въп¬роси.
Органът, назначил експертизата, следва да провери спазени ли са задължителните етапи за провеждането й - извършен ли е пълен външен оглед на трупа и как е отразен в протоколната част на експертизата.
Повторна аутопсия се извършва: под формата на допълнителна СМЕ експертиза, когато след първоначалната аутопсия възникват нови обстоятелства, неиз¬вестни дотогава, поради което не са интерпретирани. Обикновено експертизата се възлага на първоначалния експерт, но в отделни случаи може да бъде и комплексна. При това аутопсираният вече труп се изследва целенасочено само в насока, съобразена с новите обстоятелства.