44. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.

Поводите за назначаване на съдебномедицинска експертиза на живи лица са свързани с прилагане на правни норми на НК и ГК, Се¬мейния кодекс (СК)и трудовото законодателство относно въпросите на:
а / Телесни повреди и болестни състояния за установяване на:
• медико-биологичния характер на телесна повреда по НК и при¬чинна връзка с инкриминираното деяние.
• здравословното състояние във връзка с временна или постоян¬на нетрудоспособност или годност за определена трудова дейност.
• престорени болестни състояния (симулация, десимулация,агравация, дезагравация), самоувреждания и др.
б / Пола, полово състояние, полови проявления за устано¬вяване на:
• полова принадлежност, полова зрялост, детеродна способност при мъжа и жената, бременност, станало раждане и аборт.
в / Спорен родителски произход - оспорване или издирване на бащинство, респективно на майчинство на дадено дете.
г / Полови престъпления - блудство, изнасилване, хомосек-суализъм. При това следва да се установи вида на гюловото деяние и медико-биологичните последици.
д / Идентификация на личността по медико-биологични по¬казатели - пол, възраст, ръст, придобити и вродени аномалии и осо¬бености, кръвногрупова принадлежност, ДНК-профилиране - „геномна дактилоскопия" и др.
е / Употреба на алкохол и упойващи вещества и др.