3. Понятието за валута.

Във финансовата теория има няколко становища на понятието за валута. Според едно от тях под валута следва да се разбира паричната единица, която се използва като законно платежно средство, и която стой в основата на паричната система на една страна или група страни. Други автори приемат, че понятието (от горе) е понятието за валута разбирано в широк смисъл. Според тези автори валута в тесен смисъл са паричните знаци, означаващи вземания или задължения към чужбина. Според третото схващане понятието за валута е още по – широко и следва да се разбира като първо: вид парична система на дадена страна (златна, сребърна, биметалическа или книжна парична; второ – паричната единица на давена страна; чуждестранни парични знаци, а също така кредитни и платежни документи изразени в чуждестранни парични знаци и прилагани в международните плащания. Общото между тях е възприемането на валутата като парична единица на дадена страна. Като към това трябва да добавим и паричната единица на група страни. Следва да се подчертае, че паричната единица на дадена страна се явява нейна валута на фона на съотношението й спрямо паричните знаци на другите страни. С оглед на казаното да дук понятието валута може да се разглежда в широк и в тесен смисъл на думата. В широк смисъл това е законно установената парична единица, стояща в основа на паричната система на дадена страна от гледна точка на нейното съотношение към паричните единици на другите страни. От тук се различават валути, които имат или нямат валутен курс. Курса се определя или всеки ден или за определен период от време. При страни с валутен борд има изискване за количествено съотношение между националната парична единица и наличния валутен резерв в чуждестранна валута, към която е фиксирана националната парична единица. Има и фиксиран валутен курс от страна на държавата. Вторият механизъм е без да се изгражда валутен борд. В тесен смисъл на думата под валута следва да се разбира паричните знаци, представляващи законни платежни средства в дадена страна при използването им в разчетни отношения с други страни.