33. Понятие. Принципи и развитие на българското наследствено право.

НП - част от ГП, която регулира имущ. отнош. , пораждащи се по повод смъртта на гражданите във връзка с преминаването на имущ. им към др. лица. НП - съвкупност от ПН, уреждащи отношенията, свързани с наследственото правопрнемство.
Пр. на наследяване - суб. право на наследника да приеме или да се откаже от наследството. Наследяването се свързва със семейните отношения - основание за наследственото преминаване на имуществото.
17 в. - възприема се пр. уредба на Фр. и Ит. гражд. Кодекси ЗН - 1889 г. - мъжките наследници са имали предимство при наследяване на земед. имоти. 1896 -1906 г. - съществени изменения в ЗН - мъжките низходящи наследници имат пр. на 2 пъти по-голям дял от лицата от женски пол при наследяване на непокрити недв. имоти и им се дава право да изкупят дела на омъжената сестра за сметка на зестрата й..
Неравенство в пр. на преживелият съпруг в зависимост от броя и пола на децата. Това положение е до 1944 г. - приема се наредба-закон за изравняване правата на лицата от двата пола. Наредба-закон за брака от 1945 г.
- равенство на наследствените права на извънбрачните и брачни деца. Премахва се неравенството в наслед. права на преживелия съпруг. К - 1947 г. - признава пр. на наследяване и равенство на гражданите, но ограничава притежанието (наследява се само лична и дребна частна собственост). ЗН — 1949 г. -действа и сега — ясни, точни и практични разпоредби. Промени - 1951 г.; 1992 г. - първо съществено и радикално изменение - привеждане на НП в съотв. с времето (признава се ч. собственост), променя се наследството по закон, наследството по завещание, приемането на наследството става безсрочно, разширява се кръга на наследнищпе (4 ред). Наследство по закон - отпада огранич. да се завещава на лица, които не са наследници по закон повече от VI от имуществото. Остава огранич. за запазена част на необх. наследници. Ново - умножаване на наследството на реституирани имоти (възст. на отнетото на собствениците пр. на частна собственост). Приватизация - наследява се по общия ред. Основни принципи на НП:
разностранно проявление на принципа на равенство на лицата от 2-та пола;
- равенство на брачни и извънбрачни деца (относно наследства, открити след влизане на Наредбата в сила);
- равенство на родените и осиновени деца - в пределите на действие на осиновяването - държи се сметка за вида на осиновяването -пълно или непълно, за различен кръг роднини по осиновяване, за които може да се породи право на наследяване, дали осиновяването е съществувало към момента на наследяването;
- равенство на роднините по майчина и по бащина линия - до 1992 г има значение само за възходящите от 2-ра степен и по-горна степен;
- свобода на завещание - лицето да разполага и да се разпорежда за след смъртта си с имущ. си на своя воля и по отношение на определени лица;
- реален дял от наследството;
- недопустимост на неосн. обогатяване