31. Последици от развода свързани с децата. Упражняване на родителските права.

Прекратяването на брака м/у родителите се отразява върху положението на децата. В бракоразводния процес по молба на страните, съдът, пред който е предявен иска за развод или У. на брака определя привременни мерки за грижата за децата и тяхната издръжка. Те имат действие до приключване на процеса. Основен критерий при определяне на мерките е интересът на децата. Привременните мерки се постановяват с определение на съда, което не подлежи на обжалване, но същият съд може да го изменява. Адресат на мерките са децата, общи на двамата родители - това са общи рождени деца. Произходът им се установява с акта за раждане Става въпрос за деца, върху които родителите упражняват родителски права (малолетни и непълнолетни). Съдът постановява мерките служебно. Преди да постанови мерките съдът изслушва определени липа, като той не е обвързан с мненията им. Изслушват се:
- родителите задължително. Те могат да се споразумеят за децата, като това не обвързва съда;
- децата, навършилите 14 г. - задължително; от 10 - 14 г. изслушването е факултативно. Изслушване на деца под 10 г. е недопустимо; - близки — изслушването е факултативно. Съдът с длъжен да преценява всички обстоятелства с оглед интереса на децата. Родит. права не могат да бъдат предоставени на виновния съпруг при — условие: ако това ще има отрицателно въздействие в/у отглеждането и възпитанието на децата. Ако условието липсва, няма пречка за поверяване на децата на този съпруг. Ако решението на съда не съответства на интересите на детето, то ще подлежи на отмяна от II инст. съд, защото противоречи на закона.
Упражняване на родит. права:
- съдът постановява на кой от родителите да се предостави упражн. на родит. права. Предпочетеният родител трябва да е дееспособен и да не е лишен от родит. права. Може да е непълнолетен, защото с встъпването в брак той се еманципира. Родителят, на когото не е предоставено детето, не изгубва качеството си родител, нито титулярството на родит. права. Губи само голям обем от практическото им осъществяване. Другият родител има право да поддържа лични отношения с детето; да упражнява родит. възпитателно възд. върху него;
-съгласието му е безусловно необходимо за осиновяване на детето; дължи издръжка;
-ако родителят, на когото е предоставено детето изгуби родит. права, те автоматически преминават върху др. родител (така е и при смърт на родителя)
Издръжката - по време и след процеса - привременна, служебна. За минало време от 3 мес. назад, издръжка се присъжда само, ако е била поискана.
Настаняване на детето при 3-то лице или в обществено заведение. Прилага се само по изключение, когато интересите на детето налагат това. Третото лице е извън родителите. Обществ. заведение - само ако не може да бъде настанено при 3-то лице. Съгласието на 3-тото лице е необходимо. То не става носител на родит. права. То не може да представлява детето. Настаняването отпада с отпадане на обстоятелствата, които го налагат. Родит. права продължават да се носят от родителите. Изменение на мерките:
- ако обстоятелствата се изменят. Мерките нямат сила на присъдено нещо. Начин - само РС по местожителството на детето; служебно, по молба на единия или двамата родители. Производството е съд. админ и няма ответник и ищец. Съдът изслушва съотв лица. служебно се разглеждат въпросите за издръжката, по-големия дял от СИО, ползването на сем. жилите. Изпълнение на действ. на решението - законът не урежда изрично нито начина, нито изпълнителния орган. Преустановяване действието на решението:
- автоматически при навършване на пълнолетие на детето;
- при брак на непълнолетния. Постановените мерки отпадат при нов брак на бившите съпрузи.